Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
c th          evil destinies    惡趣    Durgati
Cũng gọi l c đạo. Th c nghĩa l đi tới. Do c nghiệp dắt dẫn m đi tới chỗ phải đến v chỗ đ xấu xa, đau khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, sc sinh l ba c th, ba ngả c, l những nơi thuần tu v c nghiệp m phải đi tới; trong đ y theo tức giận đi đến địa ngục, y theo tham muốn đi đến ngạ quỷ, y theo ngu si đi đến sc sinh.