Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Lục ha          Six points of harmony    六和    
Su phương php của đức Phật dạy cho Tăng chng cư xử ha hợp với nhau trong tổ chức :
1. Thn ha đồng trụ: Sống chung với nhau vui vẻ.
2. Khẩu ha v tranh: Lời ni nhu ho, khng tranh ci.
3. ha đồng duyệt: Tm lun vui vẻ với nhau, khng phải vui bề ngoi.
4. Giới ha đồng tu: Cng nhau giữ gn giới php, bảo vệ cho nhau, che chở cho nhau, khng để ai phạm giới.
5. Kiến ha đồng giải: Vui vẻ chia sẻ hiểu biết cho nhau, cng nhau thảo luận Phật php trong tinh tần cầu học.
6. Lợi ha đồng qun: Chia đều cho nhau những lợi ch c được, khng giữ cho ring mnh.