Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Dục lậu          contaminated    欲漏    kāmāsrava
Một trong ba lậu.
Cn gọi l Dục hữu lậu.
Dục l chỉ cho năm đối tượng (ti, sắc, danh, thực, thy) m chng sanh tham muốn ở ci Dục giới.
Lậu l tn gọi khc của phiền no.
Do tham dục m pht sanh phiền no, cho nn gọi l Dục lậu.