Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Hệ niệm              繫念    pratismṛta
Cn gọi l Huyền niệm, Huyền tưởng.
Để tm chuyn ch vo một cảnh.
Kinh Đại bt-nh-ba-la-mật, quyển 329, ni: 'Ở nơi vắng vẻ, chuyn tm (hệ niệm) qun tưởng những điều đ tu'.
Kinh Qun v lượng thọ, ni: 'khi chng sinh dụng tm qun tưởng Phật, th cần phải nhất tm hệ niệm qun đức Phật A-di-đ'.