Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tứ đin đảo              四顛倒    viparyāsa
Bốn nhận thức sai lầm, đin đảo.
C hai loại:
1. Bốn thứ đin đảo của phm phu, gọi l bốn thứ đin đảo hữu vi: Đối với cc php hữu vi vốn bị sinh tử, v thường chi phối m nhận chấp sai lầm, đin đảo, cho rằng c Thường, Lạc, Ng, Tịnh. Tức l, chng sanh phm phu m muội, khng hiểu biết tướng chn thật của cc php, thế gian vốn V thường m cho l Thường, Khổ đau m cho l Lạc, V ng m cho l c Ng, Bất tịnh m cho l Tịnh.
2. Bốn thứ đin đảo v vi: chỉ cho những người khi nghe Phật ni bốn thứ đin đảo hữu vi th pht sinh chnh kiến, biết r cc php hữu vi l V thường, V ng, V lạc, Bất tịnh, nhưng đối với php v vi, tức l đối với niết-bn vốn l Thường, Lạc, Ng, Tịnh lại khởi ln nhận thức sai lầm, cho rằng niết-bn cũng V thường, V ng, V lạc, Bất tịnh.
Đoạn trừ bốn thứ đin đảo hữu vi l cc bậc Nhị thừa. Đoạn trừ tm thứ đin đảo hữu vi v v vi l cc bậc Bồ-tt.