Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Lưỡng tc tn              兩足尊    Dvipadottama
Cũng gọi V thượng lưỡng tc tn, Nhị tc tn.
Tn hiệu của đức Phật. Đấng c đầy đủ phước đức v tr tuệ, hiểu v thực hnh đi đi (giải hạnh tương ưng).
Ngoi ra, v Phật c đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thnh tựu cc php v học v lậu như Tận tr, V sinh tr v cc php bất cộng như 10 lực, 4 v sở u, nn tn xưng Ngi l bậc tn qu nhất trong cc loi chng sinh 2 chn ở ci người v ci trời.