Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Lục đạo      six mauvaises voies    six destinies    六道    
Cũng gọi Lục th.
Su đường m chng sinh đi tới để thụ sinh tuỳ theo nghiệp đ tạo.
1. Địa ngục.
2. Ngạ quỷ.
3. Sc sinh.
4. A tu la.
5. Người.
6. Trời.
Trong 6 đường ny, 3 đường trước gọi l 3 đường c, 3 đường sau gọi l 3 đường lnh.