Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ngũ độn sử      cinq passions illusoires     five afflictions that affect beginning practitioners    五鈍使    paca-kleśa
Chỉ cho 5 loại phiền no căn bản: tham, sn, si, mạn, nghi.
Năm thứ phiền no ny thường sai khiến tm thần người tu hnh, lm cho tri nổi, lăn lộn trong 3 ci nn gọi l Sử; v v rất kh trừ diệt nn gọi l Độn.