Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Sơ thiền thin          first meditation heaven    初禪天    prathama-dhyāna
Một trong bốn trời Thiền ci Sắc, l nơi sinh đến của những người tu định Sơ thiền sau khi mệnh chung, hoặc chỉ cho chng sinh sống ở ci trời ny. V chng sinh ở ci trời ny đ xa la cc php xấu c ở ci Dục, sinh khởi cảm nhận mừng, vui, nn ci trời ny cn được gọi l Ly sinh hỉ lạc địa.