Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
隨眠        Tuỳ miên        disposition    Anuśaya
於小乘有部之宗義,為煩惱之異名。於大乘唯識之宗義,為煩惱障所知障種子之名。有部之義,貪瞋等之煩惱,隨逐有情而不離,故曰隨,煩惱之狀體,幽微而難了知,猶如睡眠之狀體,故曰眠。又有情隨逐而增昏滯,如睡眠,故曰隨眠。俱舍論光記十九曰:「隨逐有情名隨,行相微細名眠,如人睡眠,行相難了。」俱舍頌疏十九曰:「貪等煩惱,名曰隨眠,隨逐有情增昏滯故名隨眠。」唯識之義,諸惑之種子,隨逐於人,眠伏於阿賴耶識中,故曰隨眠,又諸惑之種子,隨逐於人,益增過失,如人之耽眠而益長眠,故名隨眠。唯識論九曰:「隨逐有情,眠伏藏識,或隨增過,故名隨眠,即是所知煩惱性種。」