Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tuỳ miên          disposition    隨眠    Anuśaya
Âm thầm đi theo.
Tên khác của phiền năo.
Theo Duy thức tông, Tuỳ miên là tên của hai loại chủng tử phiền năo chướng và sở tri chướng.
Tuỳ có nghĩa là đi theo chúng sanh hữu t́nh, không tách rời chúng sanh hữu t́nh; miên là phiền năo tiềm phục, nằm sâu kín bên trong, vi tế, khó nhận biết, như trạng thái của người đang ngủ. Tuỳ miên là những phiền năo nằm sâu kín bên trong tâm và đi theo chúng sanh hữu t́nh từ đời này qua đời khác.
Phiền năo theo đuổi con người ta làm cho rơi vào trạng thái mờ mịt, nặng nề; trạng thái hoạt động của các phiền năo âm thầm, nhỏ nhiệm khó biết được, cùng với đối cảnh và tâm, tâm sở tương ứng ảnh hưởng lẫn nhau mà thêm lớn mạnh (tuỳ tăng), v́ nó trói buộc (tuỳ phược) con người nên gọi là Tuỳ miên. Có 6 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, gọi là Lục tuỳ miên (6 phiền năo căn bản). Trong đó, Tham được chia ra Dục tham và Hữu tham thành ra 7 Tuỳ miên. Ác kiến được chia ra Thân kiến, Biên kiến, Tà kiền, Kiến thủ kiến và Giới cấm thủ kiến thành 10 Tuỳ miên. Ngoài ra, những phiền năo này lại thêm những phần nhỏ nhiệm khó thấy, th́ thành 98 thứ Tuỳ miên.