Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
五利使        Ngũ lợi sử    cinq points de vue erronÚs    five afflictions of advanced practitioners    pa˝ca-dṛṣṭayaḥ
又作五染污見、五僻見、五見。利使,係迷於「理」之惑。利,指其性體猛利;使,有驅役之義,為諸惑之總稱。五利使,乃指五種迷於「理」而起之惑。即:(一)有身見,不知吾身乃五蘊之假和合,而執著實有我身。(二)邊執見,執著我於死後斷絕,或死後常住不滅等二種邊見。(三)邪見,謂實無四諦因果之理,抱持此一見解,則惡不足恐,善不足好,乃邪見中之最邪者。(四)見取見,以低劣之知見,而思劣事為優勝。(五)戒禁取見,以各種非道、不如法之戒禁為生天之因,或涅槃之道,例如牛戒、雞戒、狗戒等。使,為煩惱之異名;上述五項惑見,皆起於對「理」之推求,其性極猛利,故總稱五利使。