Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
無量義處三昧        V˘ lượng nghĩa xứ tam muội    samadhi du lieu des Sens infinis    The anantanirdeśapratiṣṭhāna samādhi    anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi
梵語 anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi。指佛陀欲說法華經時所入之三昧。無量,乃三乘、五乘等無量法門,即無量義;義處,乃無量義之依處,即實相。生出無量法義依處之實相無相三昧,稱為無量義處三昧。佛陀既已說無量義之後,將說實相,則於中間入此三昧,依所出之無量義,故為無量義經之三昧;依所歸之義處,則為法華經之三昧。〔法華經序品、法華文句卷二〕