Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
業病        Nghiệp bệnh        karmic illness    
又作業障病。指由宿業所感之疾病。因宿昔之惡業而感惡疾、痿困於床,苦楚萬般,求生不能,求死不得。此乃罪過之所招,殃咎之所引,非藥石所能治癒。惟須懺悔業障,讀誦書寫經典,供養讚歎諸佛菩薩,布施法界眾生,以其功德消業除病。