Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
YẾU GIẢI KINH A DI ĐÀ
Khi Đức Thế Tôn c̣n tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp không có soạn bài và cho ghi chép, cũng giống như Khổng Lăo phu tử dạy cho học tṛ ở bên Tàu. Sau khi Phật nhập diệt, các đệ tử nhận thấy rằng, những lời dạy của thầy ḿnh nếu không biên chép lại để giữ ǵn th́ những năm tháng lâu dài về sau có thể bị quên hết, sẽ thất truyền. Vậy là các đệ tử, dưới sự triệu tập của ngài Ca-diếp, đă suy cử ngài A-nan chủ tŕ kết tập king tạng. A-nan là em của Phật, lại là thị giả của Ngài. Ngày Đức Thế Tôn thành đạo cũng là ngày A-nan đản sinh. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 20 năm sau A-nan mới xuất gia, cho nên những kinh điển trước đó A-nan chưa từng được nghe, v́ vậy khi xuất gia, A-nan đă thỉnh cầu Đức Phật giảng lại toàn bộ những kinh điển trước đây cho ngài nghe một lần, và Phật đă chấp thuận.
Có thuyết khác cho rằng, A-nan đă tu chứng Pháp tính tự giác tam-muội, có thể ở trong thiền định quán triệt hết tất cả các pháp, cho nên đại hội kết tập pháp tạng dĩ nhiên phải mời ngài A-nan chủ tŕ. Bấy giờ, đại hội kết tập kinh điển có 500 vị A-la-hán tham dự, đều là những vị đệ tử lớn của Phật lúc c̣n tại thế. Mọi người đă định ra một nguyên tắc là, khi A-nan lên toà tụng đọc lại nội dung kinh điển mà lúc tại thế Đức Phật thuyết giảng ở một nơi nào đó, nếu như có một người phát biểu rằng có một từ, một chữ khác ư nghĩa Phật dạy th́ lập tức thủ tiêu bản kinh mà A-nan đă tụng, không được ghi nhận vào kinh tạng, để giữ niềm tin cho đời sau, chứ không được theo nguyên tắc tiểu số phải phục tùng đa số. Khi đại hội kết tập kinh điển bắt đầu, ngài A-nan lên pháp toà, được sức gia tŕ của chư Phật, khiến cho tướng mạo của ngài đoan nghiêm như Đức Phật, những người tham gia pháp hội có người cho rằng Đức Phật lại xuất thế, hoặc có người cho rằng Phật ở phương khác đến, hoặc có người bảo A-nan đă thành Phật. Đợi cho đến lúc A-nan cất giọng tụng: “Như vậy tôi nghe” th́ bao nhiêu nghi ngờ đều tiêu mất hết.

Bấm vô đây để đọc tiếp - file PDF

Phần 3

Trọn bộ 6 quyển
Quyển hạ
Quyển 6
Quyển 5
Quyển 4
Quyển 3
Quyển 2
Quyển 1
Phẩm XXVI - PHẨM BÀ LA MÔN- VERSETS SUR LE BRAHMANE
Phẩm XXV - PHẨM TỲ KHEO- VERSETS SUR LE BHIKKOU
Phẩm XXIV - PHẨM THAM ÁI - VERSETS SUR LA SOIF
Phẩm XXIII - PHẨM VOI RỪNG
Phẩm XXII - PHẨM ĐỊA NGỤC
Phẩm XXI - PHẨM TẠP LỤC
Phẩm XX - PHẨM CHÁNH ĐẠO
Phẩm XVIII - PHẨM CẤU UẾ
Phẩm XVII - PHẨM PHẪN NỘ
Phẩm XVI
Phẩm XV
Phẩm XIX - Phẩm Pháp Trụ
Phẩm XIV
Phẩm XIII
Phẩm Tinh Cần
Phẩm song yếu
PHẨM TÂM Ư - CITTA VAGGA - MIND
PHẨM TỰ NGĂ - ATTA VAGGA - THE SELF
PHẨM NGU SI - BĀLA VAGGA
PHẨM NGÀN - SAHASSA VAGGA
PHẨM HOA HƯƠNG - VERSET SUR LES FLEURS
PHẨM HIỀN TRÍ - PANDITA VAGGA
PHẨM GIÀ YẾU - JARAA VAGGA
PHẨM ÁC - PAAPA VAGGA
PHẨM A-LA-HÁN - ARAHANTA VAGGA
PHẨM ĐAO TRƯỢNG - DANDA VAGGA
Phần 2
Phần 1
KINH TẠP A HÀM
Bài 9
Bài 8
Bài 7
Bài 6
Bài 5
Bài 4
Bài 3
Bài 2
Bài 10
Bài 1


KINH TẠP A-HÀM

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Pháp cú

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Pháp cú

Kinh Bát Đại Nhân Giác
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr