Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh KHÁCH SẠN

Phái đoàn TT Nguyn Lộc

SoNguoi TienPhong DaTra TienConLai
312618.000.002618.00

SoNguoi SoPhong SoDem TenKhachSan NgayDen NgayDi TienPhong DaTra TienConLai
118Van Hanh2017-08-212017-08-290.000.000.00
213Appart City 3* - 2 ng - 602017-08-242017-08-27180.000.00180.00
313Appart City 3* - 4 ng - 882017-08-242017-08-27264.000.00264.00
1023Appart City 3* - 6 ng - 1082017-08-242017-08-27648.000.00648.00
313Bh hotel 3* - 3 ng - 902017-08-242017-08-27270.000.00270.00
214Appart City 3* - 2 ng - 602017-08-242017-08-28240.000.00240.00
514Appart City 3* - 6 ng - 1082017-08-242017-08-28432.000.00432.00
314Bh hotel 3* - 3 ng - 902017-08-242017-08-28360.000.00360.00
112Appart City 3* - 2 ng - 602017-08-252017-08-27120.000.00120.00
112Resi. Cerise 3* - 2 ng - 522017-08-252017-08-27104.000.00104.00


Phiếu Khách sạn số 647

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-PHONGTANG2/
● Số người:     1
● Họ tên:        TT Thch Nguyn Lộc
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-21
● Ngày về:      2017-08-29
● Số đêm:       8
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 529

● Khách sạn:    Appart City 3* - 2 ng - 60  /
● Tên phòng:   AC3-2P-05/
● Số người:     2
● Họ tên:        NS Thch Nữ Diệu Trạm  2/ NS Thch Nữ Diệu Phước
● Email:          dieutram@gmail.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  180.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        180 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 539

● Khách sạn:    Appart City 3* - 4 ng - 88  /
● Tên phòng:   AC3-4P-02/
● Số người:     3
● Họ tên:        Hoang Thi Thu Thuy (SC Nhất Nguyn)  2/SB Thch Như Tường 3/NS Như Vin
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  264.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        264 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 434

● Khách sạn:    Appart City 3* - 6 ng - 108  /
● Tên phòng:   AC3-6P-01/
● Số người:     5
● Họ tên:        TT Thch Minh Gic  2/TT Thch Quảng Đạo 3/TT Thch Gic Tr 4/Thch Php Tr 5/Thch Quảng Vin
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  324.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        324 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 528

● Khách sạn:    Appart City 3* - 6 ng - 108  /
● Tên phòng:   AC3-6P-02/
● Số người:     5
● Họ tên:        TT Thch Linh Ấn  2/TT Thch Hạnh Thiện 3/Thch Minh Định 4/Thch Vin Gic 5/Thch Vin Tịnh
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  324.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        324 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 570

● Khách sạn:    Bh hotel 3* - 3 ng - 90  /
● Tên phòng:   BHO-3P-01/
● Số người:     3
● Họ tên:        HT Thch Như Điển  2/HT Thch Tr Minh 3/Thch Nguyn Siu
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  270.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        270 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 521

● Khách sạn:    Appart City 3* - 2 ng - 60  /
● Tên phòng:   AC3-2P-13/
● Số người:     2
● Họ tên:        Gia Huy  2/L Đnh Huy
● Email:          giahuymusic@yahoo.com
● Tel.:            0017148632086
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       4
● Tiền phòng:  240.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        240 euro
● Chú thích:    Thầy Lộc rserv cho ca sĩ v nhạc sĩ

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 530

● Khách sạn:    Appart City 3* - 6 ng - 108  /
● Tên phòng:   AC3-6P-03/
● Số người:     5
● Họ tên:        SB Thch Như Tuấn  2/SC Như Quang 3/ NS Như Minh 4/SC Thanh Chơn 5/NS Tr Anh
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       4
● Tiền phòng:  432.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        432 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 571

● Khách sạn:    Bh hotel 3* - 3 ng - 90  /
● Tên phòng:   BHO-3P-02/
● Số người:     3
● Họ tên:        TT Thch Tm Đăng  2/TT Quang Hiển 3/TT Thng Tr
● Email:          thongtri56@hotmail.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       4
● Tiền phòng:  360.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        360 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 486

● Khách sạn:    Appart City 3* - 2 ng - 60  /
● Tên phòng:   AC3-2P-07/
● Số người:     1
● Họ tên:        SC Thch Nữ Đm Phương
● Email:          
● Tel.:            (32)471929953
● Ngày đến:    2017-08-25
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       2
● Tiền phòng:  120.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        120 euro
● Chú thích:    Đến bằng xe hơi
● Ghi chú BTC: Phng ring cho SC

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 663

● Khách sạn:    Resi. Cerise 3* - 2 ng - 52  /
● Tên phòng:   RC3-2P-02/
● Số người:     1
● Họ tên:        Cindy Scurit
● Email:          
● Tel.:            0653544172
● Ngày đến:    2017-08-25
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       2
● Tiền phòng:  104.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        104 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.

Mọichitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr

QuvịgửitiềnbằngchquevềđịachỉChahoặcchuyểntiềntrựctiếpquacngbăngcủaChadướiđy:
IBAN:FR7614445004000810134107793
BIC:CEPAFRPP444

Mọithưtừ,chiphiếuxingửivềcha:
PagodeVanHanh
3RueSouvenirFranais
44800SaintHerblain(FRANCE)

Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh ĐƯA ĐÓN

Phái đoàn TT Nguyn Lộc

NgayDen GioDen NoiDen SoNguoi
2017-08-1500:00:00Aroport2
2017-08-1621:05:00Aroport1
2017-08-2110:35:00Aroport2
2017-08-2116:05:00Aroport1
2017-08-2122:30:00Aroport1
2017-08-2212:01:00Aroport3
2017-08-2217:50:00Aroport1
2017-08-2222:00:00Aroport1
2017-08-2310:35:00Aroport2
2017-08-2311:30:00Gare4
2017-08-2317:51:00Aroport1
2017-08-2318:00:00Aroport1
2017-08-2320:45:00Aroport1
2017-08-2322:45:00Aroport1
2017-08-2411:20:00Aroport2
2017-08-2416:00:00Aroport1
2017-08-2416:30:00Aroport1
2017-08-2416:50:00Gare2
2017-08-2417:45:00Aroport2
2017-08-2420:35:00Aroport3
2017-08-2510:25:00Aroport1
2017-08-2511:20:00Aroport1
2017-08-2515:50:00Gare3
2017-08-2522:45:00Aroport1
2017-08-2523:45:00Aroport3

NgayDi GioDi NoiDi SoNguoi
0000-00-0000:00:00Aroport11
0000-00-0000:00:00Gare4
2017-08-1714:30:00Aroport2
2017-08-2700:00:00Gare3
2017-08-2717:15:00Aroport1
2017-08-2717:30:00Aroport2
2017-08-2800:00:00Aroport1
2017-08-2809:30:00Gare2
2017-08-2810:00:00Aroport6
2017-08-2811:05:00Aroport2
2017-08-2811:20:00Aroport2
2017-08-2812:20:00Aroport1
2017-08-2821:40:00Aroport1
2017-08-3100:00:00Aroport2
2017-08-3116:30:00Aroport1
2017-09-0410:00:00Aroport1


Phiếu đưa đón số 619

● Họ tên:        SB Mỹ Thuận  SB Mỹ Tường
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-15  Giờ đến: 00:00:00
● Ngày về:      2017-08-31  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     2
● Tên người đón:(Autre)
● Chú thích:    

Phiếu đưa đón số 612

● Họ tên:        SC Vin Bảo
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-16  Giờ đến: 21:05:00
● Ngày về:      2017-09-04  Giờ về:   10:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    Gio ve chua ro phai hoi lai

Phiếu đưa đón số 576

● Họ tên:        TT Thch Nguyn Lộc
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-21  Giờ đến: 10:35:00
● Ngày về:      2017-08-17  Giờ về:   14:30:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     2
● Tên người đón:Mỹ Chi 0650694234
● Chú thích:    

Phiếu đưa đón số 609

● Họ tên:        SC Nhuận Lương
● Email:          tuenhu85@yahoo.com.vn
● Tel.:            0783641877
● Ngày đến:    2017-08-21  Giờ đến: 16:05:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   21:40:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Mỹ Chi 0650694234
● Chú thích:    V72123 Strasbourg - Nghỉ tại cha

Phiếu đưa đón số 562

● Họ tên:        Đại Đức Thch Chc Thnh  (L Văn Cng)
● Email:          
● Tel.:            +46736299399
● Ngày đến:    2017-08-21  Giờ đến: 22:30:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    AF7728 - Nghỉ tại cha - Chưa c ngy về

Phiếu đưa đón số 614

● Họ tên:        SC Huệ Chu  Tuệ Đăng, Tuệ Vin
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22  Giờ đến: 12:01:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     3
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    SN3563 Brussels - My bay trễ sẽ đến 12:01 - Chưa c ngy giờ về

Phiếu đưa đón số 536

● Họ tên:        SC Tuệ m  (Trần Thị Tuyết Nga)
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22  Giờ đến: 17:50:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Mỹ Chi 0650694234
● Chú thích:    EZY896 London - Nghỉ tại cha - Chưa c ngy về

Phiếu đưa đón số 654

● Họ tên:        TT Hoằng Khai  Nguyen Dung Xuan
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22  Giờ đến: 22:00:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    AF1893 Amsterdam

Phiếu đưa đón số 600

● Họ tên:        TT Thch Nguyn Lạc  2/TT Thch Tm Đăng
● Email:          thichnguyenlac@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 10:35:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   10:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     2
● Tên người đón:Kim Anh 0610825626
● Chú thích:    Chưa c giờ đi về

Phiếu đưa đón số 649

● Họ tên:        TT Thch Thiện Niệm  2/TT Tm Huy 3/Pt Nam 4/Nguyen Thi Phi Yen
● Email:          thichthienniem@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 11:30:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     4
● Tên người đón:Mỹ Chi 0650694234
● Chú thích:    5353 Voiture 18 - Sortie Sud

Phiếu đưa đón số 632

● Họ tên:        Ch Lực
● Email:          
● Tel.:            +491788776668
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 17:51:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   17:30:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    AF7730
● Ghi chú BTC: Nghỉ tại cha

Phiếu đưa đón số 657

● Họ tên:        TT Thiện Mỹ
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 18:00:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    Nghỉ tại cha

Phiếu đưa đón số 648

● Họ tên:        Nguyn Chnh (Ngọc Yến)
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 20:45:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   11:20:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Thư 0621318026
● Chú thích:    AF/QJL7PP Paris - Nghỉ tại cha

Phiếu đưa đón số 608

● Họ tên:        TT Thch Nguyn Niệm  (Hoang Dinh Tuong)
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-23  Giờ đến: 22:45:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Kim Anh 0610825626
● Chú thích:    SN3569 Brussels - Chưa c ngy giờ về

Phiếu đưa đón số 660

● Họ tên:        TT Mật Nhn (Đi Loan)  (Chiacheng Fu)
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 11:20:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   17:30:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    KL2033

Phiếu đưa đón số 661

● Họ tên:        Lm Đnh Huy
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 11:20:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    KL1206 - Sortie Sud - Chưa c giờ đi về
● Ghi chú BTC: Chưa c ngảy giờ về

Phiếu đưa đón số 499

● Họ tên:        TT Quảng Hiền  Nguyễn Ngọc Cương
● Email:          nsanhhy@gmail.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 16:00:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   10:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Hải Christian 0620845400
● Chú thích:    EZS1011 BASEL
● Ghi chú BTC: A confirmer heure retour

Phiếu đưa đón số 574

● Họ tên:        TT Thch Thng Tr  (Lương Anh Tng)
● Email:          thongtri56@hotmail.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 16:30:00
● Ngày về:      2017-08-31  Giờ về:   16:30:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    AF1793 Amsterdam

Phiếu đưa đón số 625

● Họ tên:        Ni Sư Thanh Chơn  NS Tr Anh
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 16:50:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   09:30:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     2
● Tên người đón:Quốc 0615053121
● Chú thích:    Sortie Sud

Phiếu đưa đón số 567

● Họ tên:        Thượng Toạ Thch Gic Tr  (Trần Đng Nhật)
● Email:          nghiemquang@yahoo.com
● Tel.:            +420775275869
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 17:45:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   17:15:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Minh Phượng 0664825172
● Chú thích:    Lufthansa 2242

Phiếu đưa đón số 615

● Họ tên:        Gia Huy
● Email:          giahuymusic@yahoo.com
● Tel.:            0017148632086
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 17:45:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   11:05:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Minh Phượng 0664825172
● Chú thích:    LH2242 Mnchen/ SN3564

Phiếu đưa đón số 623

● Họ tên:        HT Thch Tnh Thiệt
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 20:35:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     3
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    EZY4355 - Chưa c ngy giờ về

Phiếu đưa đón số 483

● Họ tên:        HT Thch Như Điển
● Email:          chuaviengiac2012@googlemail.com
● Tel.:            +495118796314
● Ngày đến:    2017-08-25  Giờ đến: 10:25:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   11:05:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Kim Anh 0610825626
● Chú thích:    LH2242 Mnchen

Phiếu đưa đón số 480

● Họ tên:        TT Thch Vin Tịnh  (Duc Hien Duong)
● Email:          tambaotu@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-25  Giờ đến: 11:20:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   11:20:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Xun Vn 0615029839
● Chú thích:    AF2518/AF7725 AMSTERDAM

Phiếu đưa đón số 667

● Họ tên:        TT Linh Ấn
● Email:          
● Tel.:            0688361606
● Ngày đến:    2017-08-25  Giờ đến: 15:50:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     3
● Tên người đón:Hải Christian 0620845400
● Chú thích:    Dpart de la pagode - Heure non communique

Phiếu đưa đón số 665

● Họ tên:        NS TN Dieu Phuoc
● Email:          
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-25  Giờ đến: 22:45:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   12:20:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Kim Anh 0610825626
● Chú thích:    SN 3569 /SN 2588/ TXL-BRU-NTE, NTE-BRU-TXL

Phiếu đưa đón số 646

● Họ tên:        NS Diệu Tn  Tuệ Đm Nghim, Tuệ Đm Chu
● Email:          tdamchau69@yahoo.com
● Tel.:            +4917681142750
● Ngày đến:    2017-08-25  Giờ đến: 23:45:00
● Ngày về:      2017-08-28  Giờ về:   10:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     3
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    Chưa c ngy giờ về

Mọisửa đổi chitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr