Trang chủ En français Tin tức Hěnh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009


Hội trường Trocardičre 2009
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2009

Sinh hoạt GHPGVNTN Âu châu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chůa Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Chůa Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt chůa Khánh Anh
Lễ Khánh thŕnh chůa Vạn Hạnh 2008
Cảnh chůa Vạn Hạnh


Văn nghệ khánh thŕnh 2008


Cúng Ngọ Phật - Cúng Tięu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khánh thŕnh


Bộ hŕnh từ hội trường La Carričre về chůa


Lễ Khánh Thŕnh taị hội trường La Carričre 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khánh thŕnh chůa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tięu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khánh thŕnh chůa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Sái Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khánh thŕnh chůa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chúc S&


Xây dựng chůa 08/2007


Xây dựng chůa 07/2007

Hěnh chůa Vạn Hạnh vŕ cổng vŕo đang được trůng tạo.

Xây dựng chůa 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr