Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Khoá tu Bát Quan Trai tại Chùa Vạn Hạnh từ ngày 23/1 đến 24/1/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Kinh hành niệm Phật


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chánh niệm


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thâm nhập kinh tạng


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thập nhập kinh tạng


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Nhất tâm niệm Phật


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thính văn chánh pháp


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thính văn chánh pháp


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thính văn chánh pháp


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thính văn chánh pháp


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Yết tổ cầu giới


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Tác bạch thỉnh sư


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Bạch Phật thọ giới


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Niêm hương bạch Phật


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Truyền trao giới pháp


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thắm t́nh đạo vị


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Ư hoà cùng vui


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Kiến hoà đồng giải


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Kiến hoà đồng giải


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Kiến hoà đồng giải


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chánh niệm


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chánh niệm


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Thâm nhập kinh tạng


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Từng bước nở hoa sen


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Niệm Phật kinh hành


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Đây là tịnh độ


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010


Khoá tu Bát Quan Trai - 01/2010
Nguyện theo hạnh Phật
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN Âu châu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Chùa Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008
Cảnh chùa Vạn Hạnh


Văn nghệ khánh thành 2008


Cúng Ngọ Phật - Cúng Tiêu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khánh thành


Bộ hành từ hội trường La Carrière về chùa


Lễ Khánh Thành taị hội trường La Carrière 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Sái Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chúc S&


Xây dựng chùa 08/2007


Xây dựng chùa 07/2007

H́nh chùa Vạn Hạnh và cổng vào đang được trùng tạo.

Xây dựng chùa 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr