Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Thành T́-xá-li, Vaiśāli, nằm phía bắc sông Hằng, phương nam giáp quốc vương Ma-kiệt-đà. Thuở Phật tại thế, thành này là thủ đô của bộ tộc Ly-xa. Đức Phật nhiều lần hành hóa ở thành này, thuyết những bản kinh quan trọng, như Kinh Duy-ma-cật, Phổ môn Đà-la-ni… Tại đây, Phật độ nhiều nhân vật nổi tiếng, như cư sĩ Duy-ma-cật, kỹ nữ Am-một-la, vương tử Bảo Tích… Theo Kinh Bát đại linh tháp, thành này cũng có một bảo tháp (tức một trong tám tháp thờ xá-lợi Phật). Ngày nay người ta đă t́m ra được di tích của bảo tháp này.


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Chùa Kiều Đàm Di, do Ni sư Khiết Minh xây dựng tại Vaishali để tưởng niệm Di mẫu Kiều Đàm Di Xuất gia


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Lễ Phật tại chánh điện chùa Kiều Đàm Di


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Sư cô Liên Ḥa, tri sự chùa Kiều Đàm Di


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Hỏi thăm đời sống tu học


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Cúng dường Tam bảo


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Thưa chuyện nhân duyên làm chùa


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Tri ân Từ phụ


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Tại thành này, Đức Phật đă cho phép người nữ xuất gia


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Nối ḍng Ni lưu


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Khắc ghi bóng h́nh


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Khắc ghi bóng h́nh


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Tháp Kiều Đàm Di


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Phù điêu Phật Niết-bàn, điêu khắc trên tường tháp


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Bữa cơm quê nhà trên đất Phật


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Bia đá khắc kinh


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Thánh tích: Tháp phụng thờ Xá lợi Đức Phật Thích Ca của thành Vaiśāli


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Tháp xưa c̣n lại móng nền
Chân tâm c̣n lại lời nguyền độ sanh


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Tháp và trụ đá do vua A Dục xây dựng để đánh dấu nơi đây từng có một tu viện thời Phật tại thế


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Uy nghiêm thạch trụ Vua trồng
Trên nền chùa cổ nối ḍng vô chung


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Viếng chùa và các thánh tích (Vaishali)
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN Âu châu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Chùa Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008
Cảnh chùa Vạn Hạnh


Văn nghệ khánh thành 2008


Cúng Ngọ Phật - Cúng Tiêu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khánh thành


Bộ hành từ hội trường La Carrière về chùa


Lễ Khánh Thành taị hội trường La Carrière 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Sái Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chúc S&


Xây dựng chùa 08/2007


Xây dựng chùa 07/2007

H́nh chùa Vạn Hạnh và cổng vào đang được trùng tạo.

Xây dựng chùa 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr