Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Ngày về nguồn V 2011 - Lời chào mừng của HT. Trưởng ban
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam-mô Lịch đại chư vị tổ sư

Kính bạch chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni từ khắp nơi trên thế giới câu hội về đây tham dự Đại giới đàn Quảng Đức, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ V đang hiện toạ trong đạo tràng.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ Biển chúng thanh tịnh và tỏ ḷng tri ân sâu xa đối với quư ngài. V́ sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, v́ lợi lạc cho chúng sanh, quư ngài đă không quản ngại tuổi già sức yếu, Phật sự bộn bề, chấn tích quang lâm về đây để chứng minh, tham dự Đại giới đàn Quảng Đức như là một Phật sự thiết thực để cúng dường Lịch đại tổ sư trong ngày Hiệp kỵ - Về nguồn lần thứ V này.

Kính bạch quư ngài,

Đạo tràng chùa Thiện Minh trong mấy ngày nay bỗng chốc trở thành chốn Ṭng Lâm Phạm Vũ Huy Hoàng bởi sự hiện diện của tứ chúng khắp năm châu trong tinh thần hợp và thanh tịnh, khiến chúng con nhớ đến một đoạn trong Kinh Tăng Nhất A-hàm. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại Vườn Trúc, xứ Ma-kiệt-đà. Hôm ấy vua Tần-bà-sa-la đến nghe pháp thoại. Sau khi nghe pháp xong, vua nước Ma-kiệt-đà ở trên chỗ ngồi, khóc thương lẫn lộn, không tự chế được. Đức Thế Tôn hỏi :

“Sao Đại vương lại thương khóc cho đến như vậy?”

Vua Tần-bà-sa-la bạch Phật:

“Kính bạch Đức Thế Tôn, con không dám thương khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời sau không thấy bậc Thánh xuất hiện, người trong tương lai tham đắm của cải vật chất, không có oai đức, ngay đến tên của báu lạ này c̣n không nghe huống ǵ là thấy! Nay nhờ ơn Như Lai mà có sự biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở đời cho nên con thương khóc.”

Kính bạch quư ngài,

Nh́n khung cảnh thiền môn nghiêm tịnh như mấy ngày hôm nay chúng con cũng thật sự xúc cảm, tâm tư tràn ngập niềm pháp hỷ, khi thấy rằng Chánh pháp Như Lai c̣n tồn tại và chúng con c̣n được thấm nhuần trong Biển chúng thanh tịnh này.

Xin quư ngài cho phép chúng con một lần nữa đảnh lễ tri và nguyện cầu tam bảo gia quư ngài pháp thân thường tại, pháp lạc vô biên, chúng sanh dị độ. Nguyện cầu Phật sự Đại giới đàn và Hiệp kỵ lịch đại tổ sư – Ngày về nguồn lần thứ V thành tựu như pháp.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Trưởng ban tổ chức Lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư
Kiêm Trưởng ban kiến đàn Đại giới đàn Quảng Đức

HT. Thích Thiện Minh

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khánh thành
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Sinh hoạt các chùa trên thế giới


Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ḥa Thượng Thích Phổ Quang, Ngài sẽ đến đạo tràng Chùa Vạn Hạnh từ ngày 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh...

Chương tŕnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thân hữu Già Lam lần thứ 14 2017

Tâm thư số 2 Xây dựng Hoàn thiện chùa Vạn Hạnh

Mạn Đà La về Bồ Tát Quán Thế Âm 2015

Lá thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Quán Thế Âm 2013 - Thông báo

Chương tŕnh sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013

Lễ Vu Lan 2012

Đố án xây dựng chùa Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - Lá thơ Xuân

Tết 2012 - Chương tŕnh
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr