Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Lễ Vu Lan 2012
Quư Phật tử xa gần kính mến,
Năm xưa, Tôn giả Mục-kiền-liên sau khi xuất gia tu học theo Phật đắc pháp lục thông, v́ muốn biết mẹ ḿnh sau khi chết đang ở đâu, nên Ngài dùng thiên nhăn t́m kiếm. Bấy giờ, Tôn giả thấy mẹ ḿnh đang bị đoạ trong đường ngạ quỷ, không được uống ăn nên thân thể héo gầy. Thương mẹ, Tôn giả dùng thần lực đem cơm dâng mẹ, nhưng bi đát thay, mẹ Ngài, dù đoạ lạc trong cảnh giới khổ đau mà ḷng bỏn xẻn chưa dứt, nên bát cơm nhận được liền biến thành than lửa không làm sao ăn được! Không biết làm sao cứu mẹ, dù đă tu hành đắc đạo, Mục-kiền-liên bèn trở về xin Phật chỉ bày phương pháp. Phật dạy, muốn cứu mẹ phải cần đến nguồn năng lượng tươi mát từ bi hỷ xả của mười phương Tăng. Nguồn năng lượng ấy được tập hợp thành nguồn năng lực mạnh mẽ nhất là vào ngày chư Tăng ngồi lại với nhau để nói lên lời xin lỗi, xin người khác chỉ lỗi và tha lỗi cho nhau. Ngày ấy gọi là ngày Tăng tự tứ (Phạn: pravāraṇa).
Ngày Tự tứ biểu hiện sự thanh tịnh và ḥa hiệp của chư Tăng - yếu tố sống c̣n của Phật pháp –là ngày biểu hiện uy lực, sức mạnh của Đại chúng. Uy lực ấy phát sinh từ uy đức, tức từ đời sống phạm hạnh thanh tịnh, từ sự nỗ lực hành tŕ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, là cái thế của sức mạnh tinh thần uy nghiêm, hay sức mạnh công đức rất uy nghiêm và khó lường. Uy lực, sức mạnh này là căn bản của lễ Vu Lan. Bởi chính uy lực hàm đủ chất lượng các công đức này mới có thể cứu khổ, mới diệt được nghiệp và nghiệp báo, hay nói cách khác chính uy lực này mới thắng nổi nghiệp lực.
Nương nhờ nguồn năng lực vô biên của mười phương Tăng tự tứ, chùa Vạn Hạnh sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu vào ngày chủ nhật,02-9-2012, để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng, cha mẹ hiền đời được an vui giải thoát. Xin mời quư Phật tử về chùa dự lễ để báo đáp công ân sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.

Kính mời
Thích Nguyên Lộc

Chương tŕnh Đại lễ Vu lan

09h00 : Phật tử vân tập
10h00 : Tụng kinh Vu lan và Kinh Báo Ân
11h00 : Dâng sớ kỳ siêu
12h00 : Cúng Phật và hương linh thờ tại chùa
13h00 : Dùng cơm thân mật
14h00 : Thuyết pháp: Ư nghĩa lễ Vu lan
15h30 : Bông hồng cài áo: Nhớ ân Cha Mẹ
18h00 : Cúng thí thực cô hồn

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khánh thành
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Sinh hoạt các chùa trên thế giới


Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ḥa Thượng Thích Phổ Quang, Ngài sẽ đến đạo tràng Chùa Vạn Hạnh từ ngày 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh...

Chương tŕnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thân hữu Già Lam lần thứ 14 2017

Tâm thư số 2 Xây dựng Hoàn thiện chùa Vạn Hạnh

Mạn Đà La về Bồ Tát Quán Thế Âm 2015

Lá thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Quán Thế Âm 2013 - Thông báo

Chương tŕnh sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013

Đố án xây dựng chùa Vạn Hạnh 2016

Ngày về nguồn V 2011 - Lời chào mừng của HT. Trưởng ban

Ngày về nguồn V 2011 - Diễn văn

Lễ Vu Lan 2011

Lễ Phật Đản 2011 PL. 2555
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr