Actuellement: 4 visiteur[s] 
0 Membre[s]: 
 Nombre de visites:  : 
Identification
Email
Mot de passe
Nouvelle inscription ?
Mot de passe oublié ?
Page d'accueil
Actualités
 2006
 2006 Mandala
 2007
 2007 Mandala
 2008
 2008 - Fête du Têt
 2008 Inauguration
 2009
 2010
 2012
 2013
 2014
 Fête du Têt
 Fête du Vesak
 Fête du Vésak - 2554ème anniversaire du Bouddha
 Littérature
 MANDALA D’AVALOKITESVARA
 Pagode Thiện Minh à Lyon
Photos
Vidéo
 Enseignements
 Soutras
 Musique bouddhiste
 Dictionnaire
 
Sincères remerciementsNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính bạch Chư Tôn Đức,

Ngôi chùa Vạn Hạnh hôm nay được khánh thành, trước hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, liệt vị Thiện thần và Thánh hiền tăng mật thùy gia hộ. Chúng con nguyện bồi đắp cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam bảo.

Đồng thời, chúng con cũng được sự che chở và động viên của chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm, Ban điều hành và Quý thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, cùng chư Tôn đức từ các Châu lục. Trong suốt nhiều năm qua, chư Tôn đức đã không ngừng khuyến tấn chúng con trên bước đường tu học và phụng sự đạo pháp, giúp cho chúng con ‘chân cứng đá mềm’, vượt qua mọi khó khăn vô tận của cuộc đời. Hôm nay, đại lễ khánh thành, quý ngài còn chấn tích quang lâm chứng minh, phú pháp, khai đàn cho buỗi lễ được thành tựu viên mãn. Ân đức của quý ngài thật vô lượng vô biên, dù cho chúng con có dùng hết nước đại dương để làm mực cũng sao tả hết ! Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân vô hạn bằng nỗ lực tu học, tài bồi phẩm chất đạo đức giải thoát để làm lợi lạc nhân sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý ngài tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sinh muôn loài.

Kính thưa quý Nghị viên Hội đồng thành phố, quý viên chức đại diện các thành phố Saint Herblain và Saint Sébastien Sur Loire,
Kính thưa quý vị quan khách,
Kính thưa quý Phật tử,


Từ nhiều năm qua, Quý vị đã phát tâm góp phần vào công trình xây dựng ngôi Chùa Vạn Hạnh tọa lạc tại tỉnh Saint Herblain miền Tây nước Pháp bằng tất cả tấm lòng kính tín và hộ trì Tam bảo dưới nhiều hình thức, như đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của mình. Quý vị đã đồng cam cộng khổ với chúng tôi vượt qua mọi khó khăn và chướng duyên để duy trì và phát triển ngôi chùa này. Công đức ấy thật vô lượng vô biên! Chúng tôi xin thành tâm tán thán công đức của Quý vị và hồi hướng công đức này lên Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, mãi mãi là những người con trung kiên của đạo pháp. Giờ đây, ngôi chùa đã được coi như hoàn thành, đã có chỗ trang nghiêm cho chúng ta hành trì và tu học; do đó, bước tiếp theo và cũng là bước chân quyết định bước lên thượng trí, tất cả chúng ta phải nỗ lực tu học và thực hành giáo pháp Như Lai, để đời này, đời sau mọi người đều được an lạc, giải thoát. Đó mới là ý nghĩa đích thực của việc xây chùa, tạo tượng và cũng là niềm mong mỏi của những người xuất gia như chúng tôi.

Nguyện cầu pháp giới chúng sinh đồng tu, đồng ngộ, đồng độ chúng sinh, đồng thành Phật đạo.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng bồ Tát Ma Ha Tát
Trụ trì Chùa Vạn Hạnh
Tỳ kheo Thích Nguyên Lộc
Namo Sakyamuni Bouddha

Vénérables, membres de la Sangha,

La Pagode Van Hanh est inaugurée aujourd’hui, grâce à la bénédiction du Bouddha, des Bodhisattvas, des génies célestes et des sages. Nous nous engageons à rendre ce lieu de plus en plus resplendissant pour sauver les êtres, en reconnaissance des Trois Joyaux.
Nous avons aussi bénéficié de la protection et de la mobilisation des Vénérables du comité des dignitaires, de la Direction et membres de la Congrégation Bouddhique Unifiée d’Europe, ainsi que la participation des Vénérables des autres continents. Durant les nombreuses années passées les Vénérables nous ont constamment encouragés dans l’étude et la pratique de la voie bouddhique, en forgeant notre détermination en dépit des immenses difficultés de la vie. Aujourd’hui pour l’inauguration les Vénérables sont venus témoigner, enseigner, inaugurer pour que la fête soit complètement réussie. Leur bienfait est incommensurable et ne peut être relaté, même en utilisant toute l’eau de l’océan comme encre ! Nous ne pouvons exprimer notre immense reconnaissance qu’en poursuivant l’étude bouddhique et en nous améliorant dans la voie de la délivrance au profit de tous les êtres. Prions pour que tous les Bouddhas bénissent les Vénérables afin que nous puissions continuer à profiter de leur protection comme sous l’ombrage d’un arbre séculaire.

Mesdames et Messieurs Élus, Réprésentants des mairies de Saint Herblain et Saint Sébastien Sur Loire,
Mesdames et Messieurs,
Chers fidèles bouddhistes,


Votre présence à l'inauguration de la pagode Van Hanh est un grand honneur pour nous.
Depuis plusieurs années, vous avez contribué volontairement à l’édification de la Pagode Van Hanh à Saint Herblain, dans l’ouest de la France, avec votre cœur sous l’égide des Trois Joyaux, sous différentes formes comme soutien moral, financier, en matériel et en main d’œuvre. Vous avez partagé notre peine à surmonter tous les difficultés et obstacles pour maintenir et développer cette pagode. Ces bienfaits sont incommensurables ! Nous vous en sommes profondément reconnaissants et dédions ces bienfaits aux Trois Joyaux, en vous souhaitant plein de sérénité, la réalisation de vos vœux en restant toujours fidèles au Dharma. Aujourd’hui la pagode est réalisée, nous avons désormais un lieu solennel pour étudier et pratiquer le Dharma ; la prochaine étape sera déterminante, nous devons consacrer tous nos efforts pour étudier et suivre la voie du Bouddha, afin que tout le monde atteigne la sérénité et la délivrance, dans cette vie présente ou future. C’est cela la vraie signification de l’édification de la pagode, et c’est aussi le profond souhait des moines comme nous. Prions pour que le Dharma nous aide tous à atteindre l’Eveil.

Responsable de la Pagode Van Hanh
Thich Nguyên Lôc

Số lần xem: 1217
2008 Inauguration
Sincères remerciements
Thích Nguyên Lộc
2009-10-13
Plan d'accès à la pagode Van Hanh

2008-05-01
Guide des visiteurs à l'inauguration

2008-05-30
Programme du 6, 7 et 8 juin 2008

2008-05-01
Hébergement - Liste des hôtels dans la région

2008-05-01
Inauguration de la Pagode Vạn Hạnh

2009-10-13
Réservation des billets - Cérémonie sur le bateau & Soirée musicale

2008-04-29
Trang tiếng Việt


Pagode Van Hanh
3 Rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Tél. (33) 9 50 66 21 70
Email: vanhanh@vanhanh.fr


Programme d’activités en 2018

● Novembre:
Réalisation du mandala du
Bouddha de Médecine
Au profit des moines de Phuntsok Tcheu Ling

Programme:

- Mercredi 7 au Samedi 10/11/2018
Vente d'artisanat tibétain, de 10h à 18h
- Jeudi 8/11/2018 à 19h
Conférence par le Vénérable Gelek Samdroup: "La symbolique du Mandala"
- Vendredi 9/11/2018 à 19h
Enseignement par le Vénérable Gelek Samdroup: "La paix pour soi et autrui"
- Samedi 10/11/2018 à 16h
Chants sacrés et dissolution du Mandala

Entrée libre.

● En Décembre:
Samedi 15 au Dimanche 16/12/2018
Pratique de Purification selon les Huit préceptes
Sous le guide des Vénérables Thích Minh Định et Thích Thông Trí.
Inscription souhaitée.


Cours de langue vietnamienne
Tous les samedis de 14h à 16h à partie du 22 septembre 2018

Inscription

Cours de méditation
A télécharger:
8 leçons de Travail d'énergie (format pdf)
(Cliquer ici)
Activités récentes
Voir les photos

Repas social 8/11/2009

Voir les photos

Divers

Voir les autres photos
Quoi de neuf dans la presse du 7/11/2007
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;