Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
 Khảo luận
 Nhật kư hành hương đất Phật
 THƠ THỈNH HỌA
 Thơ Caphêhát
 Thơ Chiếc Lá
 Thơ Dă Hạc
 Thơ họa
 Thơ Không Hồng
 Thơ Lăng Ca
 Thơ Nhuận Mỹ
 Thơ Quảng Thanh
 Thơ Tịnh Nguyện
 Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
 Thơ Thanh Hà
 Thơ Thân Dũng Xuất
 Thơ Thích Đồng Ngộ
 Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
 Thơ Thích Nguyên Hùng
 Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
 Thơ Tuệ Nhẫn
 Thơ Tuệ Quán
 Thơ Tuệ Thanh
 Truyện ngắn
 Tuỳ bút
 Văn học Phật giáo
 Xuân
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 
CHUYỆN CỦA RỒNG

Năm Nhâm Th́n đến rồi, xin kể quư nghe vài chuyện của Rồng...

Quyến thuộc trước ít sau nhiều

Long vương hỏi Phật:

- Con trụ ở biển lớn này từ Kiếp sơ (Kalpāgra – thế giới hữu t́nh mới h́nh thành). Thuở Phật Câu-lưu-tôn, vợ con quyến thuộc ở trong biển lớn này rất ít, nhưng nay th́ rất đông. Không hiểu v́ sao?

Phật bảo Long vương:

- Những người xuất gia ở trong Phật pháp mà vi phạm giới luật, trái với phạm hạnh, giới chưa xả mà đă phá giới… th́ phần nhiều sau khi chết đều sanh vào loài Rồng.

Long vương lại hỏi:

- Những người phạm giới như vậy không thấy họ rơi thẳng xuống địa ngục, mà sau khi hết thọ mạng đều sanh vào trong loài Rồng?

Phật bảo Long vương:

- Thời Phật Câu-lưu-tôn có 98 ức cư sĩ xuất gia, những ai phạm cấm giới đều sanh vào trong loài Rồng. Thời Phật Câu-na-hàm mâu-ni có 80 ức cư sĩ xuất gia, những người huỷ giới, buông lung, sau khi hết thọ mạng đều sinh vào trong loài Rồng. Thời Phật Ca-diếp có 64 ức cư sĩ xuất gia, phạm giới đều sanh vào trong loài Rồng. Nay ở trong thời của Ta, có 990 ức cư sĩ, do v́ đấu tranh kiên cố, phỉ báng kinh giới… sau khi chết đều vào trong loài Rồng. Ngày nay đă có sự sinh sôi như thế là v́ có những nguyên nhân trên, cho nên ở trong biển lớn vợ con quyến thuộc của các loài Rồng số nhiều không thể tính hết. Sau khi ta niết-bàn, có rất nhiều ưu-bà-tắc xấu ác, trái phạm cấm giới sẽ sinh vào trong loài Rồng hoặc đoạ xuống địa ngục. (Kinh luật dị tướng, ĐTK/ĐCTT tập 53, N° 2121 dẫn Hải long vương kinh, quyển thứ 2)

Rồng giữ giới cho đến chết

Đại lực Độc long dùng mắt quan sát, thấy một người yếu đuối bị chết, một người mạnh khoẻ rồi cũng bị chết. Thấy vậy, Độc long bèn thọ giới một ngày xuất gia, vào rừng, ngồi dưới gốc cây tư duy thiền quán. Ngồi lâu, Độc long mỏi mệt nên ngủ gục. Cách thức của loài Rồng khi ngủ có h́nh dạng như con rắn bảy màu quư hiếm. Một người thợ săn trông thấy hết sức vui mừng, nghĩ rằng: Thật là hy hữu khó gặp, nếu ta lấy được bộ da của con vật này rồi dâng lên cho quốc vương để làm đồ phục sức th́ không có ǵ sánh bằng. Nghĩ vậy rồi, thợ săn bèn lấy mũi dao lột da Rồng. Rồng tự nghĩ rằng: Sức mạnh của ta có thể làm nghiêng đổ đất nước, th́ một mũi dao nhọn bé nhỏ này có thể làm khó được ta sao? Nhưng hôm nay ta đă phát nguyện giữ giới, cho nên không thèm nghĩ đến thân này nữa. Nghĩ vậy rồi, Rồng liền y theo lời Phật dạy, tự hành nhẫn nhục, nhắm mắt không nh́n, nín hơi không thở, khởi niệm từ bi đối với người thợ săn. Rồng hết ḷng giữ giới, cam chịu bị lột da, không hề hối tiếc. Da thịt bị lóc ra đỏ cả mặt đất. Hôm ấy trời nắng to, sức nóng uyển chuyển trong ḷng đất, Độc long thấy rơ muôn loài vi trùng nhỏ bé từ khắp nơi tụ về ăn thịt của ḿnh, nhưng v́ giữ giới, Độc long không cảm thấy sợ hăi, lại tự suy nghĩ rằng: Hôm nay ta bố thí thân này cho muôn trùng là để v́ Phật đạo. Ngày nay đem xác thịt bố thí để thành tựu cái thân viên măn, ngày sau đem pháp bố thí để thành tựu cái tâm viên măn.

Vậy rồi, thân hết, mạng dứt, Độc long liền sinh về cơi trời Đao-lợi (Kinh luật dị tướng, ĐTK/ĐCTT tập 53, N° 2121 dẫn Đại trí luận, quyển 14).

Bốn Đại long gặp hoạ Chim cánh vàng, đến cầu xin Phật

Có bốn Long vương, một tên là Hấp khí, hai tên là Đại hấp khí, ba tên là Hùng-bi, bốn tên là Vô lượng sắc, đến bạch Thế Tôn rằng:

- Ở trong biển này có vô số loài Rồng. Có bốn loài Chim cánh vàng thường đến trong biển này để bắt các loài Rồng để ăn thịt. Nguyện xin Phật thương xót chúng con, ủng hộ chúng con, để cho chúng con được an ổn, không c̣n bị lo lắng, âu sầu, sợ hăi.

Thế Tôn cởi chiếc y đen trên thân rồi bảo với Hải long vương rằng:

- Ngươi hăy giữ chiếc y đen này của Như Lai, đem phân chia cho tất cả các loài Rồng ở khắp nơi; ở trong biển lớn chỉ cần có một sợi tơ của chiếc y này th́ Chim cánh vàng vương không dám xúc phạm.

Bấy giờ Hải long vương nhận lấy y của Phật rồi phân chia cho các Long vương khác, tuỳ theo thân h́nh của mỗi loài rộng hẹp, lớn nhỏ mà cấp cho. Số lượng y như vậy tính ra không thể cùng tận. Khi ấy, Hải long vương nói với các Long vương khác rằng:

- Các người phải cung kính tấm y này giống như cung kính, cúng dường xá-lợi Thế Tôn sau khi nhập niết-bàn. Hăy dùng tất cả mọi phương tiện có được để phụng sự Thế Tôn.

Bốn Chim cánh vàng vương nghe Phật ban phép như vậy th́ thảy đều kinh hăi, tức tốc bay đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi kiện rằng:

- Hà cớ ǵ Thế Tôn đoạt mất miếng ăn của chúng tôi?

Đức Phật nói:

- Có bốn cách kiếm thức ăn khiến cho chúng sanh bị đoạ vào ba đường ác. Những ǵ là bốn? Một là, dùng lưới vây bắt cầm thú, tàn hại muôn loài, sát sinh oan mạng… để kiếm thức ăn. Hai là, dùng gậy gộc, đao kiếm, thương trượng, xà mâu, cung tên… bức bách, đâm chém, cướp đoạt tài sản của người khác để kiếm thức ăn. Ba là, xan tham, nịnh hót, gây rối loạn, phạm cấm giới, tà kiến, lừa dối… để kiếm thức ăn. Bốn là, không phải thầy tự xưng làm thầy, không phải Thế Tôn tự xưng là Thế Tôn, theo tà đạo mà cho ḿnh chính, không phải tịch chí mà tự xưng tịch chí, không thanh tịnh tự xưng thanh tịnh, không có phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh… tự xưng bừa như vậy để cầu mong có được thức ăn. Bốn cách kiếm thức ăn như vậy khiến cho chúng sanh đoạ lạc vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta thuyết pháp là để trừ diệt bốn cách kiếm thức ăn này, để chúng sanh không v́ nuôi dưỡng cái thân này mà tổn hại đến các loài chúng sanh khác. Muốn tự bảo hộ thân ḿnh phải biết bảo hộ thân của người khác, phải cẩn thận giữ ǵn chớ có vi phạm.

Khi ấy bốn Chim cánh vàng vương, mỗi con đều đem theo ngàn quyến thuộc, tề tựu trước Phật và bạch lời rằng:

- Hôm nay chúng con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Chúng con xin sám hối những lỗi lầm đă phạm trước đây, từ nay về sau nguyện xin phụng tŕ cấm giới, xin lấy đức tính vô uư để ban bố cho tất các loài Rồng. Chúng con nguyện ủng hộ cháp chánh, để chánh pháp của Phật trụ vững ở tương lai; theo đạo pháp cho đến khi diệt tận, chúng con cũng không trái lời Phật dạy. (Kinh luật dị tướng, ĐTK/ĐCTT tập 53, N° 2121 dẫn Hải long vương kinh, quyển 4)

Số lần xem: 533
Xuân
Mùa xuân, Di-lặc, từ thực tại đến ước mơ
Thích Nguyên Hùng
2013-02-03
THẦN CHÚ TRỪ RẮN ĐỘC
Thích Nguyên Hùng
2013-01-25
Gió Xuân 2013
Trần Chánh Trực
2013-01-02
Nụ cười Hoa mùa Xuân
Trần Chánh Trực
2012-01-13
CHUYỆN CỦA RỒNG
Thích Nguyên Hùng
2012-01-09
Tâm sự Xuân 2011
Trần Chánh Trực
2011-01-02
Tâm sự Xuân 2010
Trần Chánh Trực
2010-02-08
NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CỌP
Nguyễn Phú Thứ
2010-01-21
DƯ ÂM NGÀY XUÂN
Ngọc Dung
2009-02-03
ĐÊM TRỪ TỊCH VÀ NỤ HOA XUÂN
Tuệ Thanh
2009-02-03
NHỮNG TẤM L̉NG
Chiếc Lá
2009-01-26
CHUYỆN MỘT PHO TƯỢNG
Trần Chánh Trực
2009-01-05
TÂM SỰ NGÀY XUÂN
Trần Chánh Trực
2008-12-29
CÀNH MAI VÔ TƯỚNG
Thích Nguyên Hùng
2008-12-17
GIAO THỪA Ở CHÙA VẠN HẠNH
Trần Chánh Trực
2009-01-27
TUỔI TRẺ VÀ MÙA XUÂN
Thích Nguyên Hùng
2008-01-31
Mùa Xuân - Di Lặc - Lục Tặc
Thích Nguyên Hùng
2008-01-31
Hoa Mai và Thơ
Dă Hạc
2007-09-05

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;