Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
GIÁC HỔ TẬP
1. THIỀN SƯ TỬ TÂM NGỘ TÂN Ở HOÀNG LONG, PHỦ LONG HƯNG

Sư họ Vương, quê ở Thiều Châu. Vừa chào đời, vai trái của sư có cục thịt màu tía nổi cao, bên phải để trần giống như đắp y Tăng già lê. Lớn lên, Sư xuất gia, đến Hoàng Long yết kiến Thiền sư Hối Đường. Đường đưa nắm đấm lên, hỏi Sư: “Nói nắm đấm th́ kẹt, không nói nắm đấm th́ sai, ông gọi là cái ǵ?”. Sư mờ mịt. Qua 20 năm, Sư mới thấu tỏ, nhưng vẫn c̣n trong nói năng, biện luận. Một hôm, Hối Đường nói: “Dừng! Dừng ngay! Nói ăn đâu thể làm người no”. Sư thất kinh thưa: “Con đến chỗ này, tên hết cung găy, mong Ḥa thượng từ bi chỉ cho một chỗ an lạc!” Hối Đường nói: “Một hạt bụi bay lên che kín trời, một hạt cải rơi xuống phủ kín đất, chỗ an lạc tối kỵ muôn thứ tạp nhạp của Thượng tọa, cần phải dọn sạch tâm cẩu thả từ vô lượng kiếp đến nay mới được”. Sư đi ra. Hôm sau, nghe Tri sự đánh Hành giả, Sư hốt nhiên đại ngộ, chạy đến gặp Hối Đường, vội đến nỗi quên mang cả dép. Sư tự khen: “Thiền mà người trong thiên hạ tham, con nay tỏ ngộ rồi!” Hối Đường cười nói: “Chọn Phật được Giáp khoa, c̣n người nào địch nổi”. Nhân đó, Hối Đường gọi Sư là ông già Tư Tâm.

Có vị Tăng đến xin câu sau cùng, Sư nói bài kệ:

Một câu sau cùng này
Phải diệt sạch đường tâm
Cửa sáu căn đă không
Muôn pháp chẳng sanh diệt
Từ đó thấu cội nguồn
Chẳng cần cầu giải thoát
B́nh sinh thích mắng người
Chỉ v́ thường ưa sống.


Sư thường khuyên người tu Tịnh độ. Có lần Sư nói: “Di Đà rất dễ niệm, Tịnh độ rất dễ sanh. Người tham thiền tốt nhất là niệm Phật, nếu độn căn, sợ đời này không thể đại ngộ cần phải nhờ nguyện lực Di Đà tiếp dẫn mà văng sanh”. Sư nói tiếp: “Nếu các ông niệm Phật mà không sanh Tịnh độ, lăo tăng xin đọa địa ngục Bạt Thiệt (kéo lưỡi ra cho trâu cày trên đó)”.

2. THIỀN SƯ TUỆ HẢI NGHI Ở ĐÔNG KINH

Sư thượng đường nói:

“Như Lai vô tướng thị hiện thân
Phá mọi binh ma dứt mảy trần
Thất tinh chiếu sáng soi nơi sống
Bốn biển đồng về cựu chủ nhân.


Này chư nhân giả! Trong hội Linh Sơn, Đại Ca Diếp thấy Phật niêm hoa, ứng cơ mỉm cười. Tu Bồ Đề nghe Phật nói pháp, hiểu sâu nghĩa thú, cảm động rơi lệ. Như vậy, người cười là đúng hay người khóc là đúng? Các vị không nghe nói: “Muôn ḍng xuôi ngược đều về đông, vượt xa tám hướng tự thong dong, muôn người gắng phá sa trường ấy, một mũi hai Điêu rớt vách không”.

Có người hỏi: “Nguyện sanh Tịnh độ, chưa rơ Tịnh độ có thật không?”

Sư đáp: “Kinh chép: Muốn được sanh Tịnh độ, phải tịnh tâm ḿnh, tùy tâm ḿnh tịnh th́ cơi Phật tịnh. Nếu tâm thanh tịnh th́ nơi ḿnh ở đều là Tịnh độ. Thí như sanh vào nhà Quốc vương, chắc chắn tiếp nối Vương nghiệp. Phát tâm hướng Phật đạo, là sanh vào cơi Phật tịnh, nếu tâm ḿnh chẳng tịnh th́ nơi ḿnh ở đều là uế độ. Tịnh uế do tâm chứ không do quốc độ”.

TÔNG LÂM TẾ

Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời tựa
Lời nói đầu
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Hạt cải chứa núi Tu-di
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Bản lai diện mục
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr