Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
GIÁC HỔ TẬP
GIÁC HỔ TẬP
Tế Năng Thiền sư biên soạn
Thích Đồng Ngộdịch


“Như thật tôi nghe, thuở nọ đức Phật cùng 1250 đại Tỳ kheo hội họp trong rừng thái tử Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ. Bấy giờ, không đợi đại chúng cầu thỉnh mà Phật tự nói kinh A Di Đà, đến nhất tâm bất loạn…”. Yếu chỉ của bộ kinh chỉ nằm trong 4 chữ ấy. Đó cũng là “tùy tâm ḿnh tịnh th́ cơi Phật tịnh” trong kinh Duy Ma Cật, hay “để ư dưới gót chân” của Thiền tông. Đến thời kỳ sau cùng, Phật niêm hoa và nói: “Trong 49 năm ta chưa từng nói một chữ”. Khi đó cả chúng hội ngơ ngác, chỉ có kim sắc Đầu đà ngồi bên cạnh phá nhan mỉm cười. Thế Tôn liền nói: “Ta có chánh pháp nhăn tạng, niết-bàn diệu tâm, nay phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp”. Càng về sau, con cháu ai nấy đều dựng tông lập giáo, người chuộng Thiền th́ cười cho rằng Tịnh độ là chấp tướng, người tu Tịnh th́ chê Thiền tông là rỗng không. Bấy giờ, v́ thương xót quần sanh không liễu đạt viên tông, nên đại sĩ Mă Minh soạn Khởi Tín Luận, phân tích tam tế lục thô, kết quy duy tâm Tịnh độ.

Từ khi ḍng pháp chảy tràn qua Chấn Đán, Đông Lâm th́ có Viễn Công tinh thông kinh luận, ngầm khế Đại thừa, nhóm họp 18 Hiền tài cùng tu niệm Phật tam muội. Bè bạn trong đạo tràng đều được văng sanh. Pháp môn Tịnh độ ở Đông Nam khởi nguyên từ đó. Đến lúc sơ tổ từ Tây sang, Ngài nói: “Chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Lúc này những Sa-môn theo nghĩa học đều nhất nhất tu theo, nhưng chỉ có một ḿnh Tuệ Khả trực nhận lư mầu, thấu tỏ yếu chỉ “truyền riêng ngoài giáo”. Truyền đến đời thứ 6 là Đại Giám Huệ Năng, h́nh thành Nam Năng, Bắc Tú, đốn tiệm phân ḍng. Hiền Thủ, Thiên Thai, Từ Ân nối nhau lập giáo. Bấy giờ Thiền sư Vĩnh Minh Trí Giác nối tiếp Nguyện hải của Di Đà, khai mở hạnh môn của Phổ Hiền, kết quy 3 tông, đồng về nhất quán, ra sức chủ trương duy tâm tịnh độ, cho nên có thí dụ Giác Hổ này (Cọp mọc thêm sừng). Người người suy tôn Vĩnh Minh là tông sư thứ nhất của Đông Độ, mỗi lời nói, mỗi hành động của Ngài ai dám lường nổi!

Từ Viêm Tông đến Chiêu Tông, các ngài như: Thiên Y Hoài, Chân Yết Liễu, Dương Vô Vi, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Tử Bá Hám Sơn, Tuyết Tịch Thiên Giới đều là bậc hiền tài của Tông môn, nhưng nào có phân biệt Thiền Tịnh này nọ ǵ đâu! Bởi vậy, Thiền sư Tế Năng thương kẻ hậu học do dự, nghi ngờ liền gom tập hết những lời thiết yếu của những tông sư kiệt xuất bao đời, tất cả đều kết quy Tịnh độ, biên tập thành sách, lấy tên là Giác Hổ, nhằm khiến cho người chuộng Thiền không dám khinh Tịnh độ, người tu Tịnh không dám chê Thiền tông. Chỉ thuật lại mà không trứ tác, lợi ích vô cùng! Từ khi có được bộ sách quư báu này, đă hơn 20 năm lại đây, tôi chưa từng rời sách. Nó thật là thiện tri thức giúp ta nhập đạo. Phàm lời không nhiệm mầu th́ không gọi là lời hay, lư không chu viên th́ không gọi là chí lư, c̣n như bộ sách này lời hay lư thẳng, lẽ đâu chẳng phải là đuốc tuệ cho đêm đen, là chỉ nam cho Thiền, Tịnh đó ư!

Tôi vốn thiếu duyên, vừa gặp bộ sách này, chỉ hận là ḿnh được đọc quá muộn. Tôi liền xếp việc y bát, nhịn đói mà khắc bản lưu thông, là mong lợi ích cho mọi người. Nhưng bộ sách này vốn bị mất, thiếu, chưa đủ hoàn toàn, may nhờ những đồng học ngày nay hết ḷng giúp đỡ, tôi không ngại tài hèn lược bỏ những đoạn rườm rà, chỉ giữ lại phần văn cốt lơi, khiến cho dưới mỗi một lời, đất tánh liền tỏ ra, đọc đến nửa quyển, trời nghĩa bỗng sáng ḷa, thấy ngay Thường Tịch Quang vốn chẳng phải cơi nào khác, lẽ đâu không bổ ích sao! Quả thật là đại phước duyên, xin gởi gắm cho kẻ thấy người nghe, mong mọi người tín thọ, khuyên nhau cùng đọc, nối tiếp truyền tŕ, cùng báo Phật ân, đền ơn tín thí, ngơ hầu không cô phụ bản hoài trước thuật của tác giả, ḷng nhiệt thành của người khắc bản vậy.

Trùng khắc, kiết tập đạo tràng
Tỳ kheo Tâm Đán
kính đề

Lời tựa

TÔNG LÂM TẾ
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời nói đầu
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Hạt cải chứa núi Tu-di
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Bản lai diện mục
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr