Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 BỒ-TÁT HIỂN LINH
 GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
 Giai thoại thiền
 GIÁC HỔ TẬP
 Tụng kinh kéo dài tuổi thọ
 THIỀN SƯ ĐẠI ĐIÊN VÀ HÀN DŨ
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ

Đại sư Liên Tŕ (1532-1612), cao tăng đời nhà Minh. Sư người Hàng Châu, họ Thẩm, tự Phật Tuệ, hiệu Liên Tŕ. Thuở nhỏ theo Nho học. 17 tuổi đă đứng đầu môn sinh, quyết lấy việc học hành làm sự nghiệp. Sau do ảnh hưởng bạn bè, sư để tâm đến pháp môn Tịnh độ, viết bốn chữ “Sanh tử sự đại” treo trên đầu giường để tự cảnh tỉnh.

Tuổi trung niên, sư quy y theo Phật, đến Vô Môn Tánh Thiên ở Tây Sơn xin xuất gia. Rồi bái Vô Trần ở Chiêu Khánh cầu thọ giới cụ túc. Sau, sư vân du bốn phương tham thiền, học đạo.

Niên hiệu Long Khánh thứ 5 (1571), sư đến Hàng Châu, trụ ở núi Vân Thê, thường tịnh tu niệm Phật tam muội, giáo hóa xa gần, học tṛ dần dần vân tập, núi ấy bỗng chốc trở thành Ṭng Lâm. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 12 (1584), sư sáng tác Văng Sanh tập, 3 quyển; Vạn Lịch năm 30, sư tuyển Lăng Nghiêm kinh mô tượng kư, 1 quyển.

Đương thời, giới đàn đă lâu lắm không được thực hành, sư bèn cho những người cầu thọ giới cụ túc chuẩn bị đủ ba y, đến trước Phật đài truyền giới, thỉnh Phật làm chứng minh. Rồi sư chế định Thủy lục nghi văn và Du già diệm khẩu pháp, để chẩn tế cứu khổ cho chúng sanh ở cơi u minh. Sư c̣n xây dựng hồ phóng sanh ở trong và ngoài thành, biên soạn văn Giữ giới - phóng sanh, khuyên mọi người chớ thương tổn đến loài vật. Sư chủ trương tu tập pháp môn Tịnh độ, đồng thời nỗ lực xiển dương Thiền Tịnh song tu, khiến cho đạo phong tỏa khắp, lợi lạc vô cùng. Những người trí thức trong thiên hạ như Tống Ứng Xương, Lục Quang Tổ, Phùng Mộng Trinh… bấy giờ đều được cảm hóa, theo sư học đạo.

Cuối đời, sư nhuốm bệnh, lại càng nỗ lực siêng tu tịnh nghiệp, viết 32 điều bất tường để cảnh tỉnh ḿnh và người; lại viết Ba điều đáng trách, 10 điều đáng khen, để khuyến tấn đồ chúng. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 40, sư thị tịch, thọ 81 tuổi. Người đời tôn xưng: Vân Thê Ḥa thượng, Liên Tŕ đại sư.

Tác phẩm c̣n có: Thiền Quan Sách Tấn, Phạm Vơng Giới Sớ Phát Ẩn, A Di Đà Kinh Sớ Sao, Hoa Nghiêm Kinh Cảm ứng Lược Kư… tổng cộng có hơn 30 tác phẩm.


Trang tiếp

Số lần xem: 1931
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ

2007-09-17
Lời nói đầu

2007-09-17
Tựa

2007-09-17
Chương 1

2007-09-17
Chương 2

2007-09-20
Chương 3

2007-09-25
Chương 4

2007-10-02
Chương 5

2007-10-29
Chương 6

2007-11-05
Chương 7

2007-11-28
Chương 8

2007-11-28
Chương 9

2007-11-28
Chương 10

2007-11-28

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;