Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Kinh Phạm Chí Đà-nhiên, số 27
(Kinh Phạm Chí Đà-nhiên, số 27, Trung A-hàm)


Phạm chí Đà-nhiên là bạn cũ của tôn giả Xá-lợi-phất, sống ở thành Vương xá. Qua thông tin của một Tỳ-kheo, tôn giả Xá-lợi-phất biết Đà-nhiên không tin Tam bảo, do đó, sau mùa an cư ở Xá-vệ, tôn giả lên đường đến thành Vương xá, đến nhà Phạm chí Đà-nhiên để giáo hóa người bạn cũ này.

Khi tôn giả Xá-lợi-phất trách bạn sống giả dối, lường gạt, dựa thế vào Vua để dối gạt Bà-la-môn, Cư sĩ; dựa thế Bà-la-môn, Cư sĩ để dối gạt Vua, th́ Đà-nhiên biện hộ rằng: ông ta c̣n sống tại gia, lấy gia nghiệp làm bổn phận, c̣n phải lo cho ḿnh được an ổn, cung cấp cha mẹ, săn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho Vua, thờ tự thiên thần, cúng tế tổ tiên, và c̣n phải bố thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn để sau này c̣n được sanh lên các cơi trời, mong được trường thọ, được quả báo an lạc, nên không thể sống đúng chánh pháp được.

Tôn giả Xá-lợi-phất liền khai thị: Khi bị đọa vào địa ngục, người ta không thể nói rằng: tôi v́ tổ tiên, cha mẹ, vợ con, nô tỳ, nộp thuế cho vua, cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn mà tạo các nghiệp ác, nên đừng hành hạ tôi. Đă tạo nghiệp ác là phải nhận chịu quả báo ác, không thể lấy bất kỳ lư do nào để biện hộ cho các nghiệp ác ḿnh đă tạo để thoát khỏi tội báo. Cho nên, tạo nghiệp ác để lo chu cấp, nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con… th́ thà đừng lo chu cấp, nuôi dưỡng.

Vả lại, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Hơn nữa, người nào sống như pháp, như nghiệp, như công đức th́ được mọi người tôn trọng, cung kính, thương yêu, phước đức ngày càng tăng trưởng, không hề bị giảm sút.

Sau thời pháp khai thị, Đà-nhiên thú nhận, thực chất ông v́ người vợ xinh đẹp tên Đoan Chính mà đă buông lung, tạo quá nhiều ác nghiệp tội lỗi. Rồi ông xin quy y với Xá-lợi-phất, nhưng tôn giả Xá-lợi-phất bảo ông hăy quy với Phật. Từ đó, Phạm chí Đà-nhiên trở thành người cư sĩ tại gia thâm tín Tam bảo, thường xuyên đi nghe pháp, tu hành pháp thiện. Về sau, ông mang bệnh nặng, tôn giả Xá-lợi-phất đến thăm và giáo hóa cho ông thấy rơ sự hơn kém của các cảnh giới, từ địa ngục lên đến cơi trời Phạm thiên để Đà-nhiên phát tâm thú hướng. Khi biết Đà-nhiên ưa thích cơi Phạm thiên, tôn giả Xá-lợi-phất dạy ông tu tập bốn Phạm trụ từ bi hỷ xả để được sanh lên đó.

Bà-la-môn Đà-nhiên do tu tập bốn Phạm trụ, đoạn dục, xả dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cơi Phạm thiên.

Lời Phật dạy

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr