Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Niệm Phật - Phần I
Phần I


Niệm Phật, đại đa số mọi người chỉ biết niệm bằng cái miệng, cũng giống như nhà thiền nói chuyện thiền trên lưỡi, gọi là ‘khẩu đầu thiền’, có rất ít người biết được ư nghĩa thâm sâu của pháp môn niệm Phật. Nếu niệm Phật mà chỉ niệm bằng cái miệng suông, trong tâm không có Phật, không tưởng nhớ công đức của Phật, không quán tưởng về Phật và cảnh giới của Phật th́ cũng như máy niệm Phật thôi !

Cho nên, nếu chỉ niệm Phật bằng cái miệng suông, tâm không hệ niệm th́ không thể gọi là niệm Phật được, mà chỉ có thể gọi là ‘kêu tên của Phật’, ‘phụ họa niệm Phật’... Niệm Phật chân chính là phải tâm tâm buộc niệm vào cảnh giới Phật, cột tâm vào danh hiệu Phật, ghi nhớ rơ ràng, không để xao lăng, không để quên mất. Nói một cách đơn giản, niệm Phật là phải nhớ Phật, tâm và tính đều thấy Phật rơ ràng. Phật là người như thế nào, có những công đức ǵ, tướng hảo trang nghiêm ra sao… ḿnh phải ghi nhớ rơ ràng trong tâm khi đọc đến, nghe đến, niệm đến danh hiệu của Ngài.

Về phương pháp niệm Phật th́ chính đức bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật đă hướng dẫn mà chúng ta đă thấy ở chương một : “Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, cột niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. Quán h́nh của Như lai, mắt không hề rời. Trong khi mắt không rời, niệm tưởng công đức Như lai”. Đoạn kinh này chỉ dẫn ba cách niệm Phật :

- Chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác là Tŕ danh niệm Phật hay Xưng danh niệm Phật. Hành giả buộc tâm vào câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, niệm niệm liên tục, niệm trước tiếp nối niệm sau không dứt, không để bất cứ một ư niệm nào khác xen tạp vào. Niệm như vậy trong ṿng năm mười phút mà không bị gián đoạn, không có vọng tưởng, th́ đạt được định, gọi là niệm Phật tam-muội. Nếu niệm được từ một đến bảy ngày liên tục không gián đoạn, không xen tạp, nhất tâm bất loạn th́ ngay hiện tiền chứng được bất thối chuyển, lúc lâm chung được Phật A-di-đà và Thánh chúng đến đón về Tịnh độ.

- Quán h́nh của Như lai, mắt không hề rời là Quán tượng niệm Phật. Hành giả thỉnh một tượng Phật, hoặc h́nh Phật, hoặc bức tranh Tây phương Cực lạc… thiết trí nơi trang nghiêm. Mỗi ngày để ra năm mười phút ngồi ngay thẳng trước tôn tượng, tập trung tâm ư, mắt nh́n tượng Phật, nh́n thật chăm chú, ngắm nh́n từ nét mặt đến nếp y, h́nh dáng… sao cho h́nh ảnh của đức Phật A-di-đà in đậm trong tâm thức đến nỗi khi rời khỏi Phật điện, đi đến bất cứ đâu và ở bất cứ lúc nào, hễ khởi tâm nhớ Phật, niệm Phật th́ lập tức h́nh ảnh đức Phật hiện ra rơ ràng trước mắt, lúc nào trong tâm cũng thấy Phật. Trong tâm lúc nào cũng thấy Phật th́ bao nhiêu tội lỗi, nghiệp chướng đều tiêu trừ, bao nhiêu công đức thù thắng đều thành tựu, ngay trong hiện đời cảm được pháp lạc vô dư.

- Niệm tưởng công đức của Như lai là Quán tưởng niệm Phật. Hành giả nhớ nghĩ đến công đức của Phật A-di-đà, Ngài có 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh, từ bi nguyện lực sâu rộng… Dù trong đời này hay đời khác, hay trên thiên giới, không có tài bảo vi diệu nào sánh với đức Như Lai. Ở đây, Phật là tài bảo tối thắng vi diệu. Bằng sự thực này, ước nguyện tất cả đều được an lành, lâm chung đều được sanh về cảnh giới của Phật A-di-đà.

Trên đây là ba phương pháp niệm Phật căn bản, được Tăng Ni, Phật tử thực tập rất thịnh hành ngay thời Phật c̣n tại thế.

Về sau, khi Đức Phật v́ bà Vi-đề-hy mà nói kinh Quán vô lượng thọ Phật, th́ phương pháp niệm Phật trở nên sâu rộng và cụ thể hơn, gồm 16 pháp quán.

Mười sáu pháp quán tưởng niệm Phật

1. Quán tưởng mặt trời: Ngồi xoay mặt về hướng tây, trông thấy mặt trời đang lặn, dấy lên cái ư niệm về thế giới Cực lạc, giữ ḷng chuyên nhất, quán tưởng mặt trời muốn lặn giống như cái trống treo lơ lửng giữa hư không, bất cứ nhắm mắt hay mở mắt đều trông thấy rơ ràng.

2. Quán tưởng nước: Tập trung tâm ư nh́n vào nước trong lặng. Khi nhắm mắt vẫn thấy được nước th́ quán tưởng nước ấy kết thành băng. Đă thấy băng rồi th́ quán tưởng băng ấy thành lưu ly. Tiếp theo quán tưởng lưu ly ấy thành đất của thế giới Cực lạc trong suốt sáng ngời.

3. Quán tưởng đất: Khi đă quán tưởng được đất lưu ly trong đất sáng ngời, th́ quán tưởng tiếp theo dưới đất lưu ly ấy có một tràng kim cang thất bảo chống đỡ. Tràng này có tám góc tám cạnh. Mỗi góc cạnh toàn do trăm thứ báu hợp thành. Mỗi một châu báu chiếu ra trăm ngàn tia sáng. Mỗi mỗi tia sáng có tám vạn bốn ngh́n màu sắc, chiếu lên đất lưu ly, lung linh như muôn ngh́n mặt trời. Lại quán trên đất lưu ly ấy có giây giăng toàn bằng vàng ṛng, có bảy báu xen lẫn phân chia các khu vực rành rẽ trang nghiêm. Mỗi thứ báu có năm trăm sắc sáng tuôn ra, rực rỡ như hoa, lung linh như trăng sao, treo lồng lộng giữa hư không, kết thành đài quang minh, gồm muôn ngh́n lầu các do trăm thứ báu hợp thành. Xung quanh đài có trăm ngh́n tràng hoa và vô lượng nhạc khí bằng châu báu. Lại có tám thứ gió mát từ trong ánh sáng thổi ra, nhẹ rung các nhạc khí, khiến trổi lên những khúc nhạc khổ, không, vô thường, vô ngă. Khi đă quán tưởng được như thế, Phải quán tưởng mỗi chi tiết cho rất rơ ràng, nhắm mắt mở mắt đều có thể thấy, không để tan mất, trừ lúc ăn ngủ. Quán tưởng được như thế th́ gọi là thấy được cơi Cực lạc phần thô. Nếu có được tam-muội th́ thấy được đất nước kia rơ ràng phân minh hơn nữa.

4. Quán tưởng cây: Khi đă quán tưởng đất thành công, kế tiếp quán tưởng bảy lớp hàng cây, mỗi cây cao tám ngàn do tuần, hoa lá toàn bằng bảy báu. Mỗi một hoa lá, toả ra nhiều sắc khác nhau. Sắc lưu ly toả ánh sáng vàng, sắc pha lê tỏa ánh sáng đỏ, sắc mă năo toả ánh sáng xa cừ, sắc xa cừ tỏa ánh sáng ngọc biếc v.v.... Trên mỗi hàng cây có lưới che bằng ngọc chân châu. Trên mỗi cây lại có bảy lớp lưới, mỗi một lớp lưới có năm trăm ức cung điện đẹp đẽ hoa lệ giống như cung điện cơi trời phạm vương. Trong cung điện có chư thiên đồng tử nhởn nhơ qua lại. Mỗi đồng tử đeo một chuỗi anh lạc gồm năm trăm ức hạt ngọc ma-ni kết thành. Ánh sáng của ngọc ma-ni tỏa xa đến một trăm do tuần, rực rỡ như trăm ức mặt trời mặt trăng ḥa hiệp lại. Các cây báu ấy hàng hàng đối nhau, lá lá chen nhau. Giữa các kẽ lá lại nhô lên nhiều cụm hoa đẹp. Trên mỗi hoa tự nhiên có trái bảy báu. Mỗi một lá cây rụng phủ hai mươi lăm do tuần. Trên lá có ngàn sắc và trăm thứ đường gân tợ như chuỗi anh lạc của chư Thiên. Các hoa tỏa lộ sắc vàng cơi Diêm phù đàn rực rỡ như những ṿng lửa, uyển chuyển giữa ngọn lá. Từ mỗi hoa mọc ra những trái quư giống như chiếc b́nh của Đế thích, chói sáng rực rỡ, hóa thành những tràng phan cùng vô lượng bảo cái. Trong mỗi bảo cái ảnh hiện tất cả Phật sự của ba ngàn thế giới và mười phương các cơi Phật. Sau khi thấy được cây rồi sẽ lần lượt theo thứ lớp mà quán tưởng thân, cành lá, hoa và quả, mỗi mỗi đều cho rơ ràng.

5. Quán tưởng hồ báu: Tiếp đến quán tưởng tám hồ nước của thế giới Cực lạc. Các hồ đều do bảy báu tạo nên. Những thứ báu này đều nhu nhuyễn mát mẻ do ngọc như ư phát sanh. Mỗi hồ chia ra làm mười bốn chi lưu, bờ bằng vàng ṛng, đáy trải bằng cát kim cương tạp sắc. Trong hồ có sáu mươi ức hoa sen, mỗi hoa sen tṛn rộng mười hai do tuần. Nước ma-ni trong hồ chảy lên xuống theo cọng sen, luồn vào các cánh hoa phát ra tiếng nhiệm mầu, tuyên diễn những đạo lư khổ, không, vô thường, vô ngă và các pháp ba-la-mật, hoặc khen ngợi hoặc tán thán tướng tốt của chư Phật. Đồng thời từ ngọc như ư phóng ra những hào quang sắc vàng vô cùng mầu nhiệm. Trong hào quang bay ra từng đàn chim lộng lẫy muôn màu muôn vẻ cùng nhau hát những tiếng ḥa nhă ca ngợi sự niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng.

6. Quán tưởng tổng quát: Quán tưởng tổng quát tức là quán tưởng toàn thể nước Cực lạc. Nước Cực lạc chia thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực có năm trăm ức lầu báu với vô số chư thiên ḥa tấu ca nhạc bằng những nhạc khí treo lơ lững giữa hư không. Những nhạc khí này không ai trỗi mà tự nhiên phát ra những âm thanh tuyên diễn đạo lư niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi quán tưởng tổng quát các đối tượng trên bao gồm đất, cây, hồ, lầu được thành tựu rồi, th́ gọi là thấy thế giới Cực lạc về phần thô.

7. Quán tưởng ṭa sen: Để quán tưởng ṭa sen, trước tiên phải dấy lên ư niệm trên đất thất bảo có hoa sen, rồi bắt đầu quán tưởng từng bộ phận, từ cánh hoa cho đến đài hoa. Cánh sen làm bằng trăm thứ báu, màu sắc rực rỡ, có tám vạn bốn ngàn đường gân chạy dọc, mỗi đường gân tỏa ra tám vạn bốn ngàn tia sáng. Mỗi hoa sen có tám vạn bốn ngh́n cánh, và hoa nào nhỏ nhất cũng rộng đến hai trăm năm mươi do tuần. Trên mỗi cánh sen lại được trang sức bằng trăm ức ngọc ma-ni. Mỗi viên ma-ni lại phóng ra ngàn tia sáng giống như h́nh bảo cái che khắp mặt đất. Đài sen làm bằng ngọc thích-ca-tỳ-lăng-già và trang sức thêm bằng những ngọc kim cang, chân-thúc-ca , ma-ni và lưới ngọc diệu chân. Trên đài sen tự nhiên có bốn trụ báu, mỗi trụ cao lớn như trăm ngh́n muôn ức núi Tu-di. Trên mỗi trụ báu có mành báu và năm trăm ức bảo châu vi diệu che phủ. Mỗi hạt bảo châu có tám vạn bốn ngàn tia sáng, mỗi tia sáng phát ra tám vạn bốn ngh́n sắc vàng phủ khắp cơi báu. Mỗi nơi kim sắc ấy hiện mỗi tướng khác nhau. Các tướng đó hoặc làm bằng đài kim cang, hoặc làm bằng lưới chân châu hay mây tạp hoa biến hiện khắp mười phương để làm các Phật sự.

8. Quán tưởng h́nh tượng: Khi đă thấy đài sen rồi, tiếp theo là quán tưởng thân tướng của đức Phật ngồi trên đài sen ấy. Quán tưởng cho đến khi nào nhắm mắt mở mắt đều thấy một tượng Phật báu, thân sắc vàng ṛng ngồi trên ṭa sen kia th́ tâm nhăn được khai thông, thấy được thế giới Cực lạc với đất báu, hồ báu, cây báu cùng tràng phan bảo cái giăng mắc đầy trời, lưới ngọc bủa khắp hư không. Khi thấy cảnh ấy rơ ràng như trái cây nằm trong ḷng bàn tay, th́ quán tưởng thêm hai đài sen khác ở hai bên tả hữu của đức Phật, bên tả là đức Quán âm, bên hữu là đức Thế chí, khi quán tưởng hai tượng ấy đă thành tựu th́ liền thấy hào quang sắc vàng phóng ra từ tượng Phật và Bồ-tát, chiếu khắp hàng cây báu. Ở dưới mỗi gốc cây báu đều hiện ba đài sen. Trên đài sen đều có Phật và Bồ-tát ngồi, từ gốc này đến gốc khác, trùng trùng điệp điệp cùng khắp cả nước. Quán tưởng ấy thành tựu, hành giả sẽ nghe các ḍng nước chảy, các luồng hào quang, các hàng cây báu cho đến chim nga, chim nhạn, chim uyên ương đều nói pháp mầu, bất cứ nhập định hay xuất định vẫn thường nghe văng vẳng bên tai. Những ǵ mà hành giả nghe trong lúc nhập định, nếu khi xuất định mà c̣n nhớ lại và thấy hoàn toàn xứng hợp với kinh giáo, th́ đó chứng tỏ hành giả đă thấy sơ qua cảnh giới Cực lạc. Nếu không xứng hợp, th́ ấy là cảnh giới vọng tưởng.
9. Quán tưởng thân tướng Phật A-di-đà: Thực hiện thành công quán tưởng h́nh tượng, bây giờ hành giả tập trung quán tưởng thân tướng của đức Phật A-di-đà. Thân Phật rực rỡ sắc vàng ṛng, cao sáu chục vạn ức na-do-tha hằng hà sa do tuần. Sợi lông trắng ở giữa hai chân mày, uyển chuyển xoay về bên phải như năm núi Tu-di. Mắt Phật trong xanh, mênh mông như nước bốn biển. Các lỗ chân lông trên thân phóng ra những luồng hào quang lớn cũng như núi Tu-di. Trong mỗi luồng hào quang hiện ra trăm ức tam thiên đại thiên thế giới và trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa Hóa Phật. Mỗi vị Hóa Phật có vô số Bồ-tát làm thị giả. Đức Phật vô lượng thọ có tám vạn bốn ngh́n tướng tốt. Mỗi tướng có tám muôn bốn ngh́n vẻ đẹp, và mỗi vẻ đẹp có tám muôn bốn ngh́n tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp tất cả mười phương, đón nhận tất cả chúng sanh niệm Phật. Những tướng hảo và những tia sáng như thế của đức Phật A-di-đà cùng của các đức Hóa Phật không thể kể xiết. Hành giả chỉ nên nhớ tưởng khiến cho tâm nhăn được thấy. Thấy được như vậy, tức là thấy được tất cả các đức Phật trong mười phương. V́ thấy được các đức Phật trong mười phương nên gọi là Niệm Phật tam-muội, Thực hành pháp quán này th́ phải từ từng tướng tốt mà tuần tự quán tưởng. Trước tiên quán tưởng sợi lông trắng giữa đôi chân mày cho thật rơ ràng. Khi thấy được tướng sợi lông trắng ấy, tám muôn bốn ngh́n tướng tốt khác sẽ hiện ra, và thấy được Phật A-di-đà.

10. Quán tưởng thân tướng đức Quán thế âm: Khi đă thấy Phật Vô lượng thọ rồi th́ quán tưởng Bồ-tát Quán thế âm. Thân cao tám chục muôn ức na-do-tha do tuần, sắc vàng tía, đỉnh đầu có nhục kế, cổ có hào quang tṛn, mỗi phía rộng đến trăm ngh́n do tuần, trong hào quang có năm trăm Hóa Phật, mỗi Hóa Phật có năm trăm hóa Bồ-tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Toàn thân đều phóng hào quang, trong hào quang ấy hiện đủ hết thảy sắc tướng của năm đạo chúng sanh. Bồ-tát đầu đội mũ bằng ngọc Tỳ-lăng-già ma-ni. Nơi mũ có một vị Hóa Phật đứng, ḿnh cao hai mươi lăm do tuần. Mặt Bồ-tát sắc vàng, sợi lông trắng ở giữa hai chân mày có đủ sắc bảy báu tỏa ra tám vạn bốn ngh́n thứ hào quang. Mỗi hào quang có vô số Hóa Phật. Mỗi Hóa Phật có vô số Hóa Bồ-tát làm thị giả tràn đầy cả mười phương thế giới. Cánh tay Bồ-tát có màu sắc hoa sen hồng, có tám chục ức tia sáng nhiệm mầu. Bàn tay Bồ-tát ánh ra năm trăm ức sắc tạp liên hoa. Nơi đầu mỗi ngón tay có tám mươi bốn ngàn lằn chỉ rơ ràng như nét in, mỗi lằn chỉ có tám mươi bốn ngàn sắc, mỗi sắc có tám mươi bốn ngàn hào quang uyển chuyển khắp mười phương. Bồ-tát dùng bàn tay rực hào quang ấy tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Ḷng bàn chân có tướng bánh xe ngàn nan hoa, hóa thành năm trăm ức đài quang minh, khi đặt bàn chân xuống là có hoa kim cang ma-ni tỏa nở để nâng chân. Hầu hết thân tướng của Bồ-tát Quán thế âm đều đầy đủ vẻ đẹp như Phật. Duy chỉ nhục kế trên đầu và vô kiến đỉnh tướng là không so được với Phật. Muốn quán tưởng thân tướng của đức Quán thế âm th́ nên tuần tự: trước hết, quán tưởng nhục kế ở trên đầu, kế đó quán tưởng cái mũ, rồi mới đến các tướng khác, mỗi mỗi cho thật phân minh.

11. Quán tưởng thân tướng đức Đại thế chí: Thân tướng cũng lớn như đức Quán thế âm. Ḷng kính ṿng hào quang mỗi phía rộng 125 do tuần, tỏa sáng thêm 125 do tuần nữa, soi khắp mười phương quốc độ ngời sắc vàng cháy, mà những chúng sanh có duyên đều được trông thấy. Chỉ thấy được một hào quang từ lỗ chân lông tỏa ra là thấy được hết thẩy hào quang tịnh diệu của mười phương chư Phật. V́ hào quang sáng chói rực rỡ như vậy nên Bồ-tát c̣n có hiệu Vô biên quang. Bởi Bồ-tát đem ánh sáng trí tuệ chiếu khắp thế giới khiến chúng sanh thoát ly được ba đường dữ nên tên hiệu chính là Đại thế chí.
Mũ Bồ-tát đội có 500 hoa báu, mỗi hoa báu có 500 đài báu. Trong mỗi đài báu hiện ra các cơi Tịnh độ của mười phương chư Phật. Nhục kế của Bồ-tát như hoa sen hồng. Trên nhục kế có một b́nh báu đựng đầy ánh sáng quang minh hiện đủ các Phật sự. Các thân tướng c̣n lại th́ giống như đức Quán thế âm. Mỗi khi cất bước, mười phương thế giới thảy đều rúng động. Ngay chỗ Bồ-tát bước, hiện ra 500 ức hoa báu, các hoa báu đều trang nghiêm cao sáng như thế giới Cực lạc. Khi Bồ-tát ngồi, các quốc độ bảy báu đều đồng loạt diêu động, từ quốc độ của Phật Kim quang ở phương dưới đến quốc độ của Phật Kim quang minh vương ở phương trên. Tại khoảng giữa th́ vô lượng vô số phân thân của Phật Vô lượng thọ và Bồ-tát Quán thế âm, đức Đại thế chí vân tập về đầy khắp hư không, hết thảy đều ngự trên ṭa sen và cùng diễn thuyết pháp mầu.

12. Quán tưởng thấy ḿnh văng sanh (cũng gọi tự văng quán hay phổ quán tưởng): Khi thực hiện thành công quán tưởng Phật và các vị Bồ-tát, th́ hành giả nên từ chân tâm dấy lên ư niệm ḿnh sanh về thế giới Cực lạc, chân xếp lại ngồi trong hoa sen, kế quán tưởng hoa sen khép lại, rồi hoa sen nở ra. Khi hoa nở, có năm trăm sắc hào quang chiếu vào thân ḿnh. Khi mở mắt liền thấy Phật và chúng Bồ-tát đầy khắp hư không đương nói pháp mầu, cùng tiếng nước, tiếng chim, tiếng cây, tiếng rừng phát ra, đều diễn xuất chân lư xứng hợp với mười hai bộ kinh. Nếu khi xuất định rồi mà vẫn nhớ tưởng măi các cảnh ấy tức gọi là thấy thế giới Cực lạc, thấy đức Phật Vô lượng thọ, thấy được vô số hóa thân của Ngài, cùng hai đức Quán thế âm, Đại thế chí thường đến chỗ ngồi của ḿnh.

13. Quán tưởng xen Phật và Bồ-tát (Tạp tưởng quán): Thân lượng của đức Phật Vô lượng thọ thật là vô biên, thân lượng của hai đức Bồ-tát Quán thế âm, Đại thế chí cũng thế. Tâm lực phàm phu không tài nào quán tưởng nổi, v́ vậy mới thiết lập một loại quán tưởng mệnh danh là tạp quán tưởng. Phương pháp tạp quán tưởng này dạy ta chỉ nên quán tưởng tượng Phật cao một trượng sáu, ngồi trên hoa sen, trong hồ báu thân sắc vàng ṛng. Hóa Phật ở trong ṿng hào quang cùng các đức Quán thế âm, Đại thế chí đều lớn bằng thân chúng sanh với các tướng trên đầu, như đức Quán thế âm th́ có đức Phật đứng trong mũ, đức Thế chí th́ có b́nh báu trên nhục kế. C̣n hồ sen, cây báu v.v... th́ giống như các loại hồ sen cây báu có thể t́m thấy ở mọi xứ sở.

14. Quán tưởng văng sanh ba phẩm bậc trên (cũng gọi thượng bối quán hay thượng phẩm sanh quán): Do lúc sanh tiền phát ba tâm là tâm chí thành, tâm sâu thiết và tâm hồi hướng phát nguyện, hay có từ tâm không sát hại sanh vật, đầy đủ giới hạnh, đọc tụng kinh điển Đại thừa, tưởng niệm sáu phép tu hành, lúc lâm chung, đức Phật A-di-đà và đức Quán thế âm, đức Đại thế chí cùng các đấng Hóa Phật và Thánh chúng, tay nâng đài kim cang đến trước người hành giả, Phật và Bồ-tát đều phóng hào quang chiếu sáng khắp thân h́nh hành giả, đưa tay tiếp dẫn tán thán công đức và khuyến khích tinh tấn. Hành giả hoan hỷ bước lên đài kim cang, tùy hành theo Phật và Thánh chúng. Trong khoảnh khắc văng sanh Cực lạc. Sau khi sanh về cơi ấy, thấy được rừng cây hồ báu, khắp nơi Phật và Bồ-tát sắc tướng trang nghiêm hiện ra, diễn thuyết pháp mầu. Nghe xong, liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trong chốc lát, dạo khắp mười phương, chứng đặng vô lượng pháp môn tổng tŕ rồi trở về quốc độ ḿnh tùy nguyện hóa độ chúng sanh. Đó là phẩm thượng thượng.

Nếu là phẩm thượng trung th́ lúc sanh tiền, hành giả tuy chưa thọ tŕ đọc tụng kinh điển Đại thừa, chưa hiểu rơ thâm nghĩa, nhưng đối với chân lư đệ nhất nghĩa đế, ḷng không kinh động, đă thâm tín nhân quả, không hủy báng Đại thừa. Đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh Cực lạc. Đến lúc lâm chung, đức Phật A-di-đà và toàn thể thánh chúng, tay nâng đài vàng đến trước hành giả, tỏ lời tán thán công đức, khuyên tu học lư đệ nhất nghĩa của Đại thừa. Hành giả ngồi lên đài vàng chắp tay tán thán Phật, trong khoảnh khắc liền sanh Tịnh độ. Ở trên đài vàng như hoa sen lớn. Cách một đêm hoa nở để lộ ra một thân tướng sắc vàng. Hành giả nghe các âm thanh thuần nói pháp đệ nhất nghĩa rất sâu xa, trải qua bảy ngày không thối chuyển bồ-đề tâm. Liền sau đó bay khắp mười phương, lễ bái chư Phật, tu các pháp tam-muội. Qua một kiếp, chứng được vô sanh pháp nhẫn và được thọ kư thành Phật.

C̣n phẩm thượng hạ th́ lúc sanh tiền hành giả cũng tin nhân quả, không hủy báng Đại thừa, có phát đạo tâm vô thượng, đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh Tịnh độ, lúc lâm chung, thấy đức Phật A-di-đà, đức Quán thế âm, đức Đại thế chí cùng năm trăm hóa Phật đến rước. Hành giả thấy ḿnh ngồi trên đài hoa sen vàng, ngồi xong, hoa búp lại, theo Phật và Bồ-tát văng sanh trong ao sen thất bảo. Ngồi trong hoa sen được một ngày một đêm th́ sen nở. Sau bảy ngày mới thấy tướng tốt của Phật nhưng chưa rơ lắm. Sau hai mươi mốt ngày mắt mới thấy tỏ tường đồng thời tai cũng nghe tiếng thuyết pháp. Rồi cũng chu du khắp mười phương để nghe chư Phật nói các pháp nhiệm mầu. Trải qua ba tiểu kiếp, chứng được bách pháp minh môn, an trú ở địa vị Hoan hỉ.

15. Quán tưởng văng sanh ba phẩm bậc giữa (cũng gọi trung bối quán hay trung phẩm sanh quán): Lúc sanh tiền, hành giả giữ năm giới, tu giới bát quan trai, không tạo nghiệp ngũ nghịch, không phạm các lỗi lầm, đem các công đức ấy nguyện văng sanh Cực lạc. Khi gần lâm chung, thấy đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng phóng hào quang sắc vàng đến trước mặt hành giả. Tai nghe Phật thuyết bốn chân lư: vô thường, khổ, không, vô ngă và tán thán hạnh xuất gia. Hành giả rất hoan hỉ, ngồi trên hoa sen chấp tay lễ Phật, trong chốc lát liền văng sanh. Hoa sen liền nở và liền nghe thuyết pháp tán thán bốn chân đế: khổ, tập diệt, đạo. Chứng quả A-la-hán, có đủ tam minh lục thông và tám món giải thoát đầy đủ. Đó là phẩm trung thượng.

C̣n phẩm trung trung th́ lúc sanh tiền, hành giả hoặc đă từng tu giới bát quan trai, hoặc đă từng thọ giới sa-di, hoặc đă từng thọ giới cụ túc, mỗi công hạnh trong một ngày một đêm với đầy đủ oai nghi, đem công đức ấy hồi hướng, cầu nguyện văng sanh Cực lạc. Lúc gần lâm chung, thấy đức Phật A-di-đà phóng hào quang sắc vàng, tay nâng đài sen bảy báu, cùng với thánh chúng đến trước mặt hành giả, tán thán rằng: “Thiện nam tử! V́ nhà ngươi tùy thuận theo lời Phật dạy nên ta đến rước ngươi". Hành giả ngồi lên hoa sen. Hoa sen búp lại rồi sanh về Cực lạc. Ở trong hồ bảy báu bảy ngày, hoa sen mới nở, bèn mở mắt chắp tay tán thán đức Phật, nghe pháp hoan hỉ, rồi chứng được quả Tu-đà-hoàn, qua nửa kiếp liền chứng quả A-la-hán.

Về phẩm trung hạ th́ lúc sanh tiền hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc nhân từ ở đời, khi sắp lâm chung, được gặp thiện trí thức giảng cho nghe niềm an vui của cơi Phật A-di-đà và bốn mươi tám lời nguyện lớn của Tỳ-kheo Pháp tạng, nghe xong th́ mệnh chung, trong chốc lát, liền văng sanh Cực lạc. Trải qua bảy ngày, gặp đức Quán thế âm và đức Đại thế chí, nghe pháp hoan hỉ, chứng quả Tu-đà-hoàn, qua một tiểu kiếp, chứng quả A-la-hán.

16. Quán tưởng văng sanh ba phẩm bậc dưới (cũng gọi là hạ bối quán hay hạ phẩm sanh quán): Phẩm hạ thượng th́, lúc sanh tiền, tuy không phỉ báng kinh điển Đại thừa, nhưng gây rất nhiều tội lỗi, làm nhiều điều ác không biết hổ thẹn. Lúc gần lâm chung, may mắn được gặp thiện trí thức nói cho nghe tên và đề mục mười hai bộ kinh Đại thừa. Nhờ nghe tên mười hai bộ kinh, trừ diệt được ác nghiệp nặng nề. Theo lời chỉ bảo của vị thiện tri thức kia, chắp tay niệm danh hiệu Phật. Nhờ xưng danh ấy, trừ diệt được nhiều kiếp tội lỗi trong đường sanh tử (luân hồi). Bấy giờ Hóa Phật và Hóa Bồ-tát Quán thế âm và Đại thế chí đến trước người sắp (gần) chết, tán thán rằng: "Thiện nam tử! Nhà ngươi nhờ có xưng danh hiệu chư Phật tội lỗi được tiêu trừ, nên ta đến rước ngươi!" Thấy nghe xong, sanh ḷng hoan hỷ tức thời mệnh chung, liền ngồi hoa sen theo Phật sanh về hồ bảy báu. Trải qua bốn mươi chín ngày, hoa sen mới nở. Lúc hoa đương nở, đức Quán thế âm và đức Đại thế chí phóng hào quang sáng, đứng ở trước mặt, nói cho nghe giáo lư thậm thâm của mười hai bộ kinh. Nghe rồi tin hiểu phát ḷng vô thượng, trải qua mười tiểu kiếp, thông hiểu đầy đủ các pháp và thể chứng địa thứ nhất của Bồ-tát.

Về người thuộc phẩm hạ trung th́, lúc sanh tiền, nghiệp chướng nặng nề, hủy phạm năm giới, tám giới hay cụ túc giới, ăn cắp vật dụng của thường trú, của hiện tiền tăng, thuyết pháp không thanh tịnh, không biết hổ thẹn. Tạo các tội như thế đáng lẽ phải đọa địa ngục. Nhưng lúc gần lâm chung tướng địa ngục hiện bày trước mắt, th́ may mắn gặp được thiện tri thức nói cho nghe oai đức quang minh, thần lực quảng đại của đức Phật A-di-đà và tán thán công năng của các hương : giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nghe xong, liền tiêu trừ được tội nặng trong nhiều kiếp sanh tử. Lửa dữ địa ngục liền chuyển hóa thành gió mát. Liền đó có mưa hoa rải rắc, trên hoa có Phật và Bồ-tát hóa hiện ra để tiếp dẫn. Trong chốc lát, được văng sanh vào hồ sen bảy báu. Trải qua sáu kiếp sen nở, đức Quán thế âm, đức Đại thế chí dùng pháp âm an ủi và nói cho nghe nghĩa lư sâu xa của kinh điển Đại thừa. Nghe xong liền phát tâm vô thượng bồ-đề.

C̣n người thuộc phẩm hạ hạ th́, lúc sanh tiền, làm các nghiệp bất thiện, gây đủ mọi tội lỗi như phạm năm tội nghịch, mười tội ác. Đă gây các nghiệp ác ấy đáng lẽ phải đọa địa ngục trải qua nhiều kiếp để chịu mọi khổ năo. Nhưng lúc gần lâm chung, may gặp thiện tri thức an ủi, nói cho nghe pháp mầu và bảo niệm danh hiệu Phật. Người kia bị khổ năo bức bách không thể niệm được. Thiện hữu thương xót khuyến khích và nhất tâm hộ niệm. Tiếng niệm Phật liên tục bất tuyệt, khiến kẻ kia có thể họa theo. Nếu họa niệm đủ mười lần “Nam-mô A-di-đà Phật”, tức thời nhờ niệm lực ấy mà tội lỗi trong nhiều kiếp được tiêu tan. Lúc mệnh chung liền thấy hoa sen vàng như vầng mặt nhật hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc liền văng sanh thế giới Cực lạc. Nằm trong hoa sen đủ mười hai đại kiếp, sen mới nở. Lúc ấy Bồ-tát Quán thế âm và Đại thế chí nói cho nghe thật tướng của các pháp và dạy cho phép diệt trừ tội chướng. Nghe xong, sanh tâm hoan hỷ, phát tâm vô thượng bồ-đề.


Xem phần tiếp theo

Tịnh Độ

Vu Lan
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr