Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Tịnh Độ
Thích Nguyên Hùng

Trước khi Thiền tông hưng thịnh, người Trung Hoa đă có nhiều pháp môn tu, trong đó có pháp môn niệm Phật, phát triển mạnh mẽ và phổ cập từ thời ngài Huệ Viễn (334~416). Đối với người am hiểu giáo lư và đă có kinh nghiệm tâm linh, th́ dù Thiền hay Tịnh, đều là phương tiện tu tập để đạt được cứu cánh giải thoát. Thế nhưng, đối với nhiều người, nhất là những người sơ cơ mới học đạo, nền tảng căn bản giáo lư và mục đích cuối cùng của sự tu tập chưa nắm vững, khi đối diện với nhiều pháp môn tu không sao tránh khỏi sự bỡ ngỡ, hoang mang, chưa biết phải lựa chọn phương pháp hành tŕ nào. Thêm vào đó, hệ quả tất yếu của sự chưa am tường giáo lư là cảm giác các pháp môn tu tập như có sự xung đột và mâu thuẫn lẫn nhau, càng khiến cho hành giả có khi lại sinh tâm nghi ngờ cả lời Phật dạy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi giáo lư mà đức Phật tuyên thuyết là để đối trị, tùy bệnh mà cho thuốc, tùy căn cơ tŕnh độ mà có nhiều pháp môn tu tập khác nhau. Không có thuốc nào duy nhất điều trị cho tất cả các con bệnh, không có pháp môn nào ứng hợp với mọi căn cơ. Do đó, không có pháp môn nào là cứu cánh, là đệ nhất, chỉ có sự giác ngộ giải thoát mới là đệ nhất cứu cánh.

Thật vậy, khi Tổ Bồ đề đạt ma đến Trung Hoa xiển dương pháp môn tu Thiền đă khiến cho không ít người cảm thấy pháp môn này có sự xung đột với các pháp môn truyền thống, trong đó có pháp môn niệm Phật. Hiểu được tâm lư này, Tổ đă viết “Thiếu thất lục môn tập”, ghi lại những lời nói quả quyết chân thật và quan trọng của thiền gia, trong đó có chương mang h́nh thức luận nghị, giải quyết những nghi vấn về phương pháp tu tập của các pháp môn như Tŕ giới, Lục độ, Niệm Phật… so với pháp môn tu Thiền. Chẳng hạn, đối với pháp môn Tịnh độ, người ta hỏi: “Ở trong kinh có nói, nếu người nào chí tâm niệm Phật th́ ắt sẽ được văng sanh Tây phương Tịnh độ. Nếu vậy, chỉ cần một pháp môn này cũng đủ để thành Phật, đâu cần phải quán tâm để t́m cầu giải thoát”. Tức là chỉ cần tu niệm Phật được rồi, đâu cần ngồi quán tâm như pháp môn tu Thiền. Bồ đề đạt ma giải quyết nghi vấn này như sau:

“Niệm Phật là pháp môn tu chánh niệm. Liễu nghĩa là chánh. Không liễu nghĩa là tà. Chánh niệm th́ chắc chắn được văng sanh. C̣n tà niệm th́ làm sao mà đến được cơi Phật? Phật nghĩa là giác, tức là kiểm soát được thân tâm, không tạo tác các điều ác. Niệm là nhớ. Nhớ cái ǵ? Nhớ hành tŕ giới luật, không phóng dật, luôn tinh tấn. Đó là ư nghĩa của hai chữ niệm Phật. Cho nên, phải biết rằng, niệm là niệm ở nơi tâm, không phải niệm nơi miệng. Cũng giống như nhờ nơm mà bắt được cá, được cá th́ bỏ nơm. Nhờ lời mà hiểu ư, được ư th́ quên lời. Đă xưng danh niệm Phật th́ phải biết phương pháp niệm Phật. Nếu tâm không thật, không tha thiết, miệng chỉ niệm suông, trong tâm tam độc không trừ, nhân ngă đầy ḷng, đem cái tâm đầy vô minh t́m cầu Phật ở bên ngoài, th́ chỉ uổng công mà thôi.

“Hai chữ tụng niệm cũng có đạo lư nhiệm mầu lắm. Miệng đọc gọi là tụng, trong tâm nhớ nghĩ gọi là niệm. Cho nên, niệm là phát xuất từ nơi tâm. Đó gọi là cánh cửa đi tới sự giác ngộ viên măn. Tụng từ nơi miệng là tướng của âm thanh. Chấp ngoài cầu lư, rốt cuộc đều là hư vọng. V́ vậy, trong quá khứ chư thánh hiền tu tập pháp môn niệm Phật đều chẳng phải niệm suông bên ngoài miệng mà là niệm ở trong tâm. Tâm là nguồn gốc của tất các điều thiện, tâm là chủ nhân của vạn đức. Niết-bàn thường lạc sanh ra từ chơn tâm, mà tam giới luân hồi cũng từ tâm mà khởi. Tâm là cánh cửa của thế giới, là bến bờ giải thoát. Đă biết cửa ngơ há nghĩ khó vào, rành bến băi sao lo chẳng đến?” (Thiếu thất lục môn tập, Đại chánh tạng tập 48, N0 2009, p. 0369a15, bản điện tử).

Lời khai thị này cho thấy tính chất nhất quán của giáo lư Phật đà, dù tu tập với bất kỳ pháp môn nào, cũng chỉ nhằm đến mục đích duy nhất là thanh tịnh tâm: “Tự thanh tịnh tâm ư, Là lời chư Phật dạy”. Tu thiền là để thanh tịnh tâm, mà niệm Phật cũng là để thanh tịnh tâm. Muốn cho tâm thanh tịnh th́ phải diệt trừ tam độc tham, sân, si. Nếu ngồi thiền mà tâm không chuyển hóa, các phiền năo không diệt trừ, tam độc không hóa giải, th́ “mài đá chẳng thành gương, ngồi thiền đâu thành Phật”. Cũng vậy, miệng xưng niệm danh hiệu Phật mà tâm th́ chẳng tương ưng với tâm niệm của Phật chút nào, vẫn dẫy đầy thị phi nhân ngă, th́ cũng như “máy niệm Phật” mà thôi. Cho nên, tu là phải tu tự cái tâm, chuyển đổi cái tâm niệm chúng sanh thành tâm niệm Phật, Thiền cũng vậy mà Tịnh cũng vậy.

Bồ đề đạt ma cho rằng, “trong ba cái tâm tham, sân, si, th́ trong một cái có hằng hà sa số niệm ác, và mỗi mỗi niệm như vậy được coi là một kiếp, vậy th́ tam độc tham, sân, si có hằng hà sa số kiếp, cho nên gọi là ba đại a-tăng-kỳ (asaṃkhya, con số không thể đếm được). Thể tánh chơn như đă bị ba độc này che mất, nếu không vượt qua khỏi ba đại hằng hà sa tâm độc ác này th́ làm sao được giải thoát?” (sđd, p. 0367b18).

Thấy rơ tâm niệm của chúng sanh niệm niệm thay đổi không dừng, mà toàn là niệm bất thiện như thế, cho nên pháp môn Tịnh độ lấy danh hiệu Phật A Di Đà thay cho mỗi tâm niệm ấy. Kết quả? Đức Phật nói: “Chư Phật Như Lai lấy pháp giới làm thân, vào trong tâm tưởng tất cả chúng sanh. Cho nên, lúc tâm các ngươi niệm Phật, th́ tâm ấy là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Chư Phật là biển Chánh biến tri, từ tâm mà sanh ra. V́ vậy, phải một ḷng mà niệm Phật (lược) Nếu ai biết niệm Phật, th́ phải biết người này là hoa sen báu trong loài người. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn thù thắng của người ấy” (Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, Đại chánh tạng tập 12, N0 0365, p.0343a18).

Tịnh Độ

Vu Lan
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr