Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

bhiksuni         Tỉ khâu ni, T́ kheo ni    nonne bouddhiste    nun    比丘尼
Bodhi        Bồ đề    boddhéité    perfect wisdom    菩提
bodhi druma        Bồ đề thụ    Arbre de la Bodhi    Bodhi tree    菩提樹
bodhi-citta        Bồ đề tâm    aspiration à l'Eveil    aspiration for enlightenment    菩提心
Bodhi-citta        Phát bồ đề tâm            發菩提心
Brāhmaṇa        Bà la môn     Brahmane    Brahman    婆羅門
Brahmā、Brahma-deva        Phạm thiên    Brahma    brahma heaven    梵天
brahma-caryā        Phạm hạnh    pratique brahmanique         梵行
Buddhānusmṛti        Niệm phật    Méditer sur un bouddha     Be mindful of the meritorious virtues of the Buddha    念佛
Buddhaśāsana        Phật giáo    Bouddhisme        佛教
buddha-cakṣus        Phật nhăn    oeil de bouddha        佛眼
Buddha-dhātu        Phật tính    Bouddha nature     Buddha-nature    佛性
Buddha-jñāna        Phật trí        Buddha's wisdom    佛智
Buddha-kṣetra        Tứ độ    Terres quatre    Four lands    四土
buddha-putra        Phật tử    enfants de bouddha    Son of Buddha    佛子
caitta, caitasika        Tâm sở        mental factors    心所
caitta, caitasika        Tâm vương        mind-king    心王
Candana        Chiên đàn             栴檀
catasro-yonayaḥ        Tứ sinh    quatre formes de naissance     four kinds of birth    四生
catuddisā-saṅgha        Chiêu-đề Tăng             招提僧

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16