Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

avadāta-vasana        Bạch y    adepte en blanc,    White clothing    白衣
aveṇika-buddha-dharma        Bất cộng pháp            不共法
Avidyā        Vô minh    obscurité fondamentale    ignorance    無明
avidyāsrava        Vô minh lậu            無明漏
avikṣipta-citta        Nhất tâm bất loạn            一心不亂
Avyākrita        Vô kí    neutre        無記
Àcàrya        A xà lê    Professeur    Professor    阿闍梨
Àranya        A lan nhã    Lieu calme    Calm, silent place    阿蘭若
Ãkãsanantãyatana        Không vô biên xứ    Sphère de l'infini de l'espace    Sphere of the infinity of space    空無邊處
bīja        Chủng tử            種子
bahu-jana, jantu, jagat, sattva        Chúng sinh    êtres    sentient being    衆生
bhāvanā-mārga-prahātavya-kleśa        Tu hoặc            修惑
bhūta-tathatā、tathatā        Chân như    ainsité    true thusness    真如
Bhadanta        Đại đức    Vénérable    Venerable     大德
bhavāṅgavāsanāprabheda        Hữu chi tập khí            有支習氣
Bhavāgra        Hữu đỉnh thiên            有頂天
bhavanā-mārga        Tu đạo            修道
bhavanamārga-prahātavya-anuśaya        Tu sở đoạn hoặc            修所斷惑
bheda        Biệt tướng    Caractéristique particulière    Distinctive characteristics    別相
Bhikkhu, Bhikṣu        Tỉ khâu, Tì kheo    Moine bouddhiste    Buddhist monk    比丘

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16