Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Anāgāmin        A na hm    Troisime noble personne    Third noble person    阿那含
Anāsravaḥ        V lậu    Sans perturbation mentale        無漏
anātman, anātmaka, nirātman, ni-rātmika, nairātmya        V ng    Impersonnalit    Impersonality    無我
An-ābhoga        V cng dụng    Sans effort    Without effort    無功用
anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi        V lượng nghĩa xứ tam muội    samadhi du lieu des Sens infinis    The anantanirdeśapratiṣṭhāna samādhi    無量義處三昧
Anityāḥ sarva-saṃskārāḥ        Chư hnh v thường    impermanence des multiples mouvements    Whatever is phenomenal is impermanent.    諸行無常
Anitya        V thường    Impermanent    Impermanent    無常
Anuśaya        Tuỳ min        disposition    隨眠
Anuttara-samyak-saṃbodhi        A nậu đa la tam miệu tam bồ đề            阿耨多羅三藐三菩提
ajanā -ahaṃkāra-manaskāratā         Phn biệt ng chấp            分別我執
apatrāpya        Qu            愧
aprāptitva        V sở đắc        nothing to be attained    無所得
Apriya-saṃprayoga-duḥkha        On tắng hội khổ            怨憎會苦
asaṃskṛta        V vi    inconditionn    Non-active    無為
Asanga-jāna        V ngại tr            無礙智
Asmimāna        Ng mạn    arrogance    identity    我慢
Asmimāna        Mạn    arrogance    identity    慢
auddhatya        Trạo cử    Agitation    Agitation    掉舉
auddhatya-kaukṛtya-āvaraṇa        Trạo hối ci            掉悔蓋
Avīci        A tỳ địa ngục    Enfer Infini    Infinite hell    阿鼻地獄

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16