Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

sapta-dhanāni        Thất ti            七財
saptabodhyaṇgāni        Thất gic chi    sept bodhyanga        七覺支
Sarva-jana        Nhất thiết tr            一切智
Sarvathā-jāna        Nhất thiết chủng tr    Omniscience    All-inclusive wisdom; universal wisdom    一切種智
Siddhānta        Tất đn            悉檀
smṛti        Niệm        mindfulness, memory    念
Sopadhi-śeṣa-nirvāṇa        Hữu dư niết bn        Nirvāṇa with remainder    有餘涅槃
sthiti        An tr             安住
styāna        Hn trầm            惛沈
Suddha-jāna        Thanh tịnh tr            清淨智
sugata        Thiện thệ            善逝
Sukhāvatī        Tịnh độ    Terre pure    Pure land     淨土
sukha        An lạc             安樂
svabhāva, sva-lakṣaṇa        Tự tnh        Own nature    自性
Tṛṣṇā        i    Aimer    Love    愛
Tṛṣṇā, toṣayati, priya        i dục    Attachement, Dsir    Attachment, Desire    愛欲
Tathāgata garbha        Như Lai tạng    Nature de bouddha        如來藏
tisraḥ śikṣāḥ        Tam học    trois disciplines     three practices    三學
Tisro-duḥkhatāḥ        Tam khổ    Trois souffrances    Three kinds of suffering    三苦
tisro-vidyāḥ        Tam minh    trois connaissances mystiques     three awarenesses    三明

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16