Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

mahā-maitrī         Đại từ    Amour universel    Great kindness    大慈
Mahābrahamā        Phạm thin vương        great brahman heaven    梵天王
mahākaruṇā        Đại bi    Grande compassion    Great compassion    大悲
Mahāsaṃgha        Đại chng    Grande Assemble    Great Assembly    大眾
Mahāyāna        Đại thừa    Grand Vhicule    Great Vehicle    大乘
maitrya        Từ Bi        compassion    慈悲
mama-kāra        Ng sở        possessions of the self    我所
mano-maya-kāya         sinh thn            意生身
mithyā-dṛṣṭi        T kiến            邪見
mokṣa, vimokṣa, mukti, vimukti, pi. vimutti        Giải thot    Libration    Liberation    解脫
Muktāhāra        Anh lạc        necklace of precious stones    瓔珞
Muni        Mu ni            牟尼
nāma-rūpa        Danh sắc            名色
nītārtha        Liễu nghĩa            了義
naraka         Địa ngục    enfer    hell    地獄
Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa        V dư niết bn    Nirvāṇa sans reliquat    Nirvāṇa without remainder    無餘涅槃
Nirvāṇa        Niết bn    Nirvāṇa    Nirvāṇa    涅槃
pāpa-mitra        c tri thức    ami nfaste ou ami du mal    good and virtuous friend    悪知識
Pārājika        Ba la di        grave offenses    波羅夷
pāra        Bỉ ngạn    autre rive    other shore    彼岸

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16