Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Kṣamayati        Sám hối    quatre formes de naissance     Repent    懺悔
Kalyāṇa-mitra        Thiện tri thức    ami de bien     good and virtuous friend    善知識
Kama-dhātu        Dục giới            
Karṇāyamāna        Ai mẫn     Pitié    Pity    哀愍
Karṇāyamāna        Ai thán     Tristesse    sadness, mournfulness    哀歎
Karmāvaraṇa        Nghiệp chướng        Hindrance    業障
karma-hetu        Nghiệp nhân        deed as cause    業因
karma-vāsanā        Nghiệp chủng tử            業種子
Karman        Nghiệp    karma    action    業
Kleśāvaraṇa        Phiền não chướng    Désirs terrestres     Afflictive hindrances    煩惱障
kleśa        Phiền não    Facteurs de perturbation        煩惱
kleśa         Sử            使
krodha        Phẫn            怒
Kuśinagara        Câu thi na            拘尸那
Kuṅkumaṃ        Uất kim hương hoa             欝金香華
Kusala        Thiện nghiệp    Karma positif        善業
Lokanātha, Bhagavat        Thế tôn    Vénéré du Monde    world-honored one    世尊
Māra        Ác ma            惡魔
mūla-kleśa        Căn bản phiền não            根本煩惱
Mahā-brahma        Đại phạm thiên    Maha-brahma    great brahman heaven    大梵天

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16