Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

dvadaśāṅga-pratītya-samutpāda        Thập nhị nhân duyên    La Coproduction conditionnée         十二因緣
Dvipadottama        Lưỡng túc tôn            兩足尊
Dvitīya-dhyāna        Nhị thiền    Deuxième niveau d'expérience méditative    Second meditation    二禪
Dvitīya-dhyāna        Nhị thiền thiên        second meditation heaven    二禪天
eka-jāti-pratiboddha        Nhất sinh bổ xứ             一生補處
Ekavyūha-samādhi        Nhất hạnh tam muội        One-practice samādhi    一行三昧
Evaṁ mayā srutam        Như thị ngã văn    Ainsi ai-je entendu    Thus have I heard    如是我聞
Gṛdhra-kūṭa        Linh Thứu Sơn            靈鷲山
Gaṅgā        Hằng hà             恒河
guṇas        Lục trần        six data fields    六塵
hīna-yāna        Tiểu thừa    Petit Véhicule    Small vehicle     小乘
hetu-phala        Nhân quả    causalité     cause and effect    因果
hetu-phala        Nhân quả ứng báo    causalité     cause and effect    因果應報
Hiraṇyavatī        Hi liên             熙連
hrī        Tàm            慚
indriya-saṃvara        Phòng hộ căn môn            防護根門
Jhānangāni        Thiền chi    États de contemplation    Jhanangani - Full concentration states    禪支
kāmāsrava        Dục lậu        contaminated    欲漏
kṣaṇa        Sát na        a moment    刹那
kṣamāma, kṣānti        An nhẫn             安忍

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16