Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

daśa akuśala-karmāni        Thập ác nghiệp    Dix mauvaises actions    ten evil deeds    十惡業
Daśa balāni        Thập lực    Dix forces    Ten powers    十力
Daśa balāni        Như lai thập lực    Dix pouvoirs de Bouddha    Ten powers of Budha    如來十力
Daśa jñānāni        Thập trí        ten wisdoms    十智
daśa kuśala-karmāni        Thập thiện nghiệp        ten good acts    十善業
dahra-caraṇa         Anh nhi hành            嬰兒行
Dantakāṣṭha        Dương chi        willow twigs    楊枝
darśana-mārga、dṛṣṭi-mārga        Kiến đạo            見道
darśana-mārga-prahātavyānuśaya        Kiến hoặc            見惑
darśana-prahātavya        Kiến sở đoạn            見所斷
Dharma        Pháp    Dharma    Dharma    法
dharma-mudrā        Tam pháp ấn    trois sceaux du Dharma         三法印
dharma-mudrā        Tứ pháp ấn    quatre sceaux du Dharma         四法印
dharmatā        Pháp tính    nature de dharma     original essence of all being    法性
Droṇodana        Hộc phạn vương    Dronodana        斛飯王
Duḥkha        Khổ    Souffrance    Suffering - Unsatisfactoriness    苦
Duṣkara-caryā        Khổ hạnh    Ascétisme    Ascetic    苦行
Durgati        Ác thú        evil destinies    惡趣
dvādaśāṅga-buddha-vacana        Thập nhị bộ kinh    douze procédés     twelve divisions of the Buddhist canon    十二部經
dvādaśa āyatanani        Thập nhị xứ    douze entrées    twelve sense fields    十二處

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16