Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

agaru, aguru, kālāguru, kṛṣṇāgaru        Trầm thủy             沈水
Ajatashatru        A x thế    Ajatashatru    Ajatashatru    阿闍世
Ajita        A dật đa    Ajita    Ajita    阿逸多
Akniṣṭha        Sắc cứu cnh thin            色究竟天
Akusala        c nghiệp    Karma ngatif        惡業
alpeccha saṃtuṣṭa        Thiểu dục tri tc    dsirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    少欲知足
amṛta        Cam lộ    ambroisie, lixir    nectar    甘露
Amala-vijāna        A ma la thức    Conscience immacule    Immaculate conscience    阿摩羅識
Amitābha Budha        Phật A Di Đ    Bouddha Amitabha    Amitabha Budha    阿彌陀佛
Amitābha mantra        A di đ ch    Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    阿彌陀咒
Anāgāmin        A na hm    Troisime noble personne    Third noble person    阿那含
Anāsravaḥ        V lậu    Sans perturbation mentale        無漏
anātman, anātmaka, nirātman, ni-rātmika, nairātmya        V ng    Impersonnalit    Impersonality    無我
An-ābhoga        V cng dụng    Sans effort    Without effort    無功用
anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi        V lượng nghĩa xứ tam muội    samadhi du lieu des Sens infinis    The anantanirdeśapratiṣṭhāna samādhi    無量義處三昧
Anthapindika        Cấp c độc    Bienfaiteur des ncessiteux    Anathapindika    給孤獨
Aniruddha        A na luật            阿那律
Anityāḥ sarva-saṃskārāḥ        Chư hnh v thường    impermanence des multiples mouvements    Whatever is phenomenal is impermanent.    諸行無常
Anitya        V thường    Impermanent    Impermanent    無常
anta-grāha-dṛṣṭi        Bin kiến            邊見

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18