Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Upāya        Phương tiện     Moyen pratique        方便
upakleśā        Tuỳ phiền no            隨煩惱
upanāha        Hận            恨
Uposatha        Bố tt            布薩
Utpala        Ưu bt la    Lotus bleu    Blue lotus    優鉢羅
vārṣika        An cư     Priode de retraite    Peaceful dwelling    安居
vāsanā        Tập kh            習氣
vāsanā、pravṛtti、abhyāsa        Hun tập             熏習
Vaiśāradya, Abhaya        V y    Absence de crainte    Fearlessness    無畏
Vajra-yāna        Kim cang thừa            金剛乘
Viṣaya        Cảnh giới            境界
vibhāvanā        Biệt cảnh         distinct states; special objects    別境
vikalpa        Vọng tưởng    Illusion    forget thoughts, mistaken thought or conceptualization    妄想
vipāka        Dị thục            異熟
vipāka-hetu        Dị thục nhn            異熟因
vipāka-phala        Dị thục quả            異熟果
vipāka-svabhāva         Dị thục sinh            異熟生
viparyāsa        Tứ đin đảo            四顛倒
vitarka-vicāra        Tầm tứ    signifie pense conceptuelle    discursive thought and investigation    尋伺

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18