Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

sannaku, san-akushu        Tam c đạo    trois mauvaises voies    the three evil paths, three bad migrations    三惡道
Sapta ratnāni        Thất bảo     Sept bijoux, trsors    Seven jewels, tresors    七寶
sapta-dhanāni        Thất ti            七財
saptabodhyaṇgāni        Thất gic chi    sept bodhyanga        七覺支
Sarva-jana        Nhất thiết tr            一切智
sarvathā-jāna        Chủng tr        all-inclusive wisdom; universal wisdom    種智
Sarvathā-jāna        Nhất thiết chủng tr    Omniscience    All-inclusive wisdom; universal wisdom    一切種智
Siddhānta        Tất đn            悉檀
Siddhārtha        Tất Đạt Đa (thi tử)    Gautama Siddharta (prince)        悉達多
Skanda        Bồ Tt Hộ Php    Bodhisattva Skanda    Skanda Bodhisattva    韋馱天
Sopadhi-śeṣa-nirvāṇa        Hữu dư niết bn        Nirvāṇa with remainder    有餘涅槃
srota-āpanna, sotāpanna        Tu đ hon            須陀洹
styāna        Hn trầm            惛沈
Sudatta        Tu đạt            須達
Suddha-jāna        Thanh tịnh tr            清淨智
sugata        Thiện thệ            善逝
Sukhāvatī        Tịnh độ    Terre pure    Pure land     淨土
Sukhāvati-vyūha-sūtra        A di đ kinh            阿彌陀經
sukha        An lạc             安樂
svabhāva, sva-lakṣaṇa        Tự tnh        Own nature    自性

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18