Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

pratītya-samutpāda        Duyên sinh    production conditionnée     Produced by causal conditions    緣生
Prathama-dhyāna        Sơ thiền    Premier niveau d'expérience méditative    First meditation    初禪
prathama-dhyāna        Sơ thiền thiên        first meditation heaven    初禪天
Pratideśaniya        Ba la đề xá ni            波羅提提舍尼
pratigha        Sân khuể    colère     anger    瞋恚
Pratimokṣa        Ba la đề mộc xoa            波羅提木叉
Pratipakṣa        Đối trị    Antidote    Antidote     對治
pratismṛta        Hệ niệm            繫念
pratisthā        An lập             安立
Pratyekabuddha        Duyên giác    éveillé pour soi     enlightened by contemplation on dependent arising    緣覺
preta        Ngạ quỷ    esprits affamés    Hungry ghost    餓鬼
prthag-janatva        Dị sinh tính            異生性
Rāga        Ái trước        love and attachment; strong attachement    愛著
Sākyamuni Buddha        Phật Thích Ca Mâu Ni    Bouddha Shākyamuni     Sākyamuni Buddha    釋迦牟尼
sāmantaka-samādhi        Cận phần định            近分定
Sāsrava        Hữu lậu        contaminated    有漏
Sūtra, Sutta)        Kinh    Sûtra        經
saṃsāra        Luân hồi    Cycle des renaissances        輪迴
Saṃskāra        Hành        Go; act; do    行
saṃskṛta        Hữu vi    Conditionné, composé        有爲

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18