Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Majuśrī        Bồ Tt Văn Th Sư Lợi    Bodhisattva Manjushri         文殊師利
Mettā-sutta        Kinh Từ Bi        Metta Sutta    慈經
mokṣa, vimokṣa, mukti, vimukti, pi. vimutti        Giải thot    Libration    Liberation    解脫
Muktāhāra        Anh lạc        necklace of precious stones    瓔珞
nāma-rūpa        Danh sắc            名色
nītārtha        Liễu nghĩa            了義
naraka         Địa ngục    enfer    hell    地獄
Nirodhasamāpatti        Diệt tận định        Concentration of cessation    滅盡定
Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa        V dư niết bn    Nirvāṇa sans reliquat    Nirvāṇa without remainder    無餘涅槃
Nirvāṇa        Niết bn    Nirvāṇa    Nirvāṇa    涅槃
pāpa-mitra        c tri thức    ami nfaste ou ami du mal    good and virtuous friend    悪知識
Pārājika        Ba la di        grave offenses    波羅夷
pāra        Bỉ ngạn    autre rive    other shore    彼岸
pāramitā        Ba la mật    Perfection    Perfection    波羅蜜
Pāyattika        Ba dật đề    Fautes qui exigent l'expiation    Crimes which requires expiation    波逸提
pacānantarya        Ngũ nghịch    cinq forfaits    five heinous crimes    五逆
paca āvaraṇāni        Ngũ ci    cinq voiles     Five coverings    五蓋
paca āvarabhāgiya-saṃyojanāni        Ngũ hạ phần kết            五下分結
Paca śīlāni        Ngũ giới    Cinq prceptes    Five precepts    五戒
paca ūrdhvabhāgiya-saṃyo-janani        Ngũ thượng phần kết            五上分結

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18