Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Kusala        Thiện nghiệp    Karma positif        善業
Lokanātha, Bhagavat        Thế tn    Vnr du Monde    world-honored one    世尊
Māra        c ma            惡魔
mūla-kleśa        Căn bản phiền no            根本煩惱
Mṛgadāva        Lộc Uyển    Parc des Gazelles    Mrgadava    鹿苑
Madhyamāgama        Trung A hm kinh    Les sutras moyens     Middle Length Āgama Sutras    中阿含經
Mahā-brahma        Đại phạm thin    Maha-brahma    great brahman heaven    大梵天
mahā-maitrī         Đại từ    Amour universel    Great kindness    大慈
Mahā-parinirvāṇa        Kinh Đại Bt N Hon            大般泥洹經
Mahā-sthāma-prāpta        Đại Thế Ch Bồ Tt     Bodhisattva Mahasthamaprapta        大勢至菩薩
Mahābrahamā        Phạm thin vương        great brahman heaven    梵天王
mahākaruṇā        Đại bi    Grande compassion    Great compassion    大悲
Mahāsaṃgha        Đại chng    Grande Assemble    Great Assembly    大眾
Mahāyāna        Đại thừa    Grand Vhicule    Great Vehicle    大乘
Maha Karunika citta Dharani        Ch Đại Bi - Đại Bi Tm Đ La Ni    Mantra de la Grande Compassion    Great Compassion Mantra    大悲咒
Maha Mangala Sutta        Kinh Phước Đức            福德經
Maitreya        Phật Di Lặc    Maitreya    Maitreya    彌勒佛
maitrya        Từ Bi        compassion    慈悲
mama-kāra        Ng sở        possessions of the self    我所
mano-maya-kāya         sinh thn            意生身

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18