Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Jñeyāvaraṇa        Sở tri chướng        Noetic hindrances    所知障
kāmāsrava        Dục lậu        contaminated    欲漏
kṣaṇa        Sát na        a moment    刹那
kṣamāma, kṣānti        An nhẫn             安忍
Kṣamayati        Sám hối    quatre formes de naissance     Repent    懺悔
Kṣitigarbha Bodhisattva        Bồ Tát Địa Tạng    Bodhisattva Ksitigarbha    Ksitigarbha Bodhisattva    地藏菩薩
Kalyāṇa-mitra        Thiện tri thức    ami de bien     good and virtuous friend    善知識
Kama-dhātu        Dục giới            
Karṇāyamāna        Ai mẫn     Pitié    Pity    哀愍
Karṇāyamāna        Ai thán     Tristesse    sadness, mournfulness    哀歎
Karmāvaraṇa        Nghiệp chướng        Hindrance    業障
karma-hetu        Nghiệp nhân        deed as cause    業因
karma-vāsanā        Nghiệp chủng tử            業種子
Karman        Nghiệp    karma    action    業
Kleśāvaraṇa        Phiền não chướng    Désirs terrestres     Afflictive hindrances    煩惱障
kleśa        Phiền não    Facteurs de perturbation        煩惱
kleśa         Sử            使
krodha        Phẫn            怒
Kuśinagara        Câu thi na            拘尸那
Kuṅkumaṃ        Uất kim hương hoa             欝金香華

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18