Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BouddhasSutraName-LocationTerms

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
ten evil deeds        Dix mauvaises actions    Thập ác nghiệp    十惡業    daśa akuśala-karmāni
The ten "not right" or evil things are killing, stealing, adultery, lying, double-tongue, coarse language, filthy language, covetousness, anger, perverted views; these produce the ten resultant evils 十惡業 (道) Cf. 十善; 十戒.