Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BouddhasSutraName-LocationTerms

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
three destinies        trois voies     Tam đồ    三塗    
The 塗 mire is interpreted by 途 a road, i.e. the three unhappy gati or ways; (a) 火塗 to the fires of hell; (b) 血塗 to the hell of blood, where as animals they devour each other; (c) 刀塗 the asipattra hell of swords, where the leaves and grasses are sharp-edged swords.