Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
        Tuệ    Sagesse, Sapience    Wisdom    Praj˝ā, j˝āna
分別事理決斷疑念之作用也。又通達事理之作用也。又智與慧雖為通名,然二者實相對。達於有為之事相為智,達於無為之空理為慧。唯識論九曰:「云何為慧?於所觀境簡擇為性,斷疑為業。謂觀得失俱非境中,由慧推求,得決定故。」俱舍論四曰:「慧謂於法有簡擇。」大乘義章二曰:「於緣決定為緣。」同十曰:「觀達為慧。」同二十本曰:「慧者據行方便觀達名慧,就實以論,真心體明,自性無闇,目之為慧。」