Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
縁起        Duyên khởi    coproduction conditionnée, interdépendance des phénomènes     dependent origination, conditioned genesis, dependent co-arising    pratītya-samutpāda
事物之待緣而起也。一切之有為法,皆自緣而起者。中論疏十末曰:「緣起者體性可起,待緣而起,故名緣起。」法華經方便品曰:「佛種從緣起。」俱舍論九曰:「諸支因分,說名緣起,由此為緣能起果故。諸支果分,說緣已生,由此皆從緣所生故。」維摩經佛國品曰:「深入緣起,斷諸邪見。」大日經三曰:「緣起甚深難可見。」㘝事物之起因。輔行一之一曰:「述此緣起,凡有十意。」㘝述事起由來之書名。如顯戒論緣起。付法藏緣起。三國佛法傳通緣起等。