Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
檀那        ĐÓn na    Don / Donateur - Dana    Donate    Dāna
又作陀那。譯曰施。陀那鉢底Dānapati,譯曰施主。遂略稱施主為檀那或檀越。慧琳音義上曰:「檀,具云檀那,此云施。」寄歸傳一曰:「梵云陀那鉢底,譯為施主。陀那是施,鉢底是主。」翻譯名義集曰:「要覽曰:梵語陀那鉢底,唐言施主,今稱檀那。訛陀為檀,去鉢底留那也,又稱檀越者。檀即施也,此人行施,越貧窮海。」又布施也。翻譯名義集曰:「檀那,法界次第云:秦言布施。若內有信心,外有福田,有財物,三事和合,心生捨法,能破慳貪,是為檀那。」