Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
十八界        Thập bát giới    Dix-huit domaines     The eighteen dhātu    aṣṭādaśa dhātavaḥ
謂六根六境六識也。龍舒心經謂眼識色處為眼識界,耳聞聲處為耳識界,並鼻識界、舌識界、身識界、意識界,謂之六識界。總為十八界。